DZIŚ JEST:   25   STYCZNIA   2020 r.

Nawrócenie św. Pawła Apostoła
Bł. Henryka Suzo
 
 
 
 

"Demokracja - opium dla ludu" do wygrania w ciągu najbliższych dni!

Twoja książka na wakacje - konkurs PCh24.pl i księgarni Multibook

Twoja książka na wakacje - konkurs PCh24.pl i księgarni Multibook
Trzy egzemplarze książki czekają na laureatów.

Od piątku 20 lipca na facebookowym profilu naszego portalu można wygrać książkę Erika von Kuehnelt-Leddihna pt. „Demokracja - opium dla ludu” - ciekawą lekturę na wakacyjny wypoczynek. Zasady są bardzo proste, a trójka laureatów zostanie wyłoniona w ciągu najbliższych 7 dni. Zapraszamy do zabawy!


Konkurs "Twoja książka na wakacje" kierujemy do wszystkich czytelników naszego portalu, posiadających konto na portalu społecznościowym Facebook. Aby wziąć w nim udział, wystarczy zostać naszym fanem, klikając "Lubię to" na profilu PCh24.pl: www.facebook.com/pch24, a także uczynić to samo na profilu księgarni Multibook: www.facebook.com/pages/Multibookpl-księgarnia-internetowa/315518448133.

 

Drugi krok to dodanie przypinki z logo naszego portalu do swojego zdjęcia profilowego. Można to uczynić w banalny sposób, poprzez odwiedzenie strony http://www.picbadges.com/pch24-pl/2644514.

 

Następnie prosimy śledzić informacje publikowane na naszej facebookowej stronie, gdyż właśnie wśród nich w przeciągu 7 dni pojawi się komunikat "FINAŁ KONKURSU". Pierwsze 3 osoby, które spełniwszy poprzednie warunki, wpiszą w komentarzu swoje imię i nazwisko, zostaną szczęśliwymi posiadaczami książki "Demokracja - opium dla ludu".

 

Portal PCh24.pl oraz dwumiesięcznik "Polonia Christiana" objęły patronatem publikację Erika von Kuehnelt-Leddihna. Więcej informacji o książce można znaleźć na stronie księgarni Multibook: 


 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

„Twoja książka na wakacje”

 

I           Postanowienia ogólne

1.1.      Organizatorem Konkursu „Twoja książka na wakacje”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, z siedzibą w Krakowie, ul. Augustiańska 28, wpisane do KRS pod nr 0000112287, posiadające NIP 675-12-31-771, zwane dalej: „Organizatorem”.

1.2.      Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

1.3.      Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 20 lipca 2012 r. do 26 lipca 2012 r.

1.4.      W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz Fundacji Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi, jak również członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

II          Warunki uczestnictwa

2.1.      Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2.      Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919  -  921 kodeksu cywilnego.

2.3.      Konkurs prowadzony jest w ramach patronatu medialnego portalu PCh24.pl nad publikacją „Demokracja – opium dla ludu” wydawnictwa Prohibita.

2.4.      Niezbędnym warunkiem udziału Uczestnika w Konkursie jest posiadanie własnego (nie firmowego) konta na portalu społecznościowym „Facebook” (www.facebook.com) zwanego dalej „Portalem”.

2.5.      Każdy Uczestnik Konkursu może w czasie trwania Konkursu wykonać zadanie

konkursowe tylko jeden raz.

2.6.      W Konkursie zostanie uwzględnione tylko terminowe wykonanie czynności zgodnie z pkt. 2.7.

2.7.      Warunkiem udziału w Konkursie przez osobę określoną w pkt 2.1. jest wykonanie łącznie następujących czynności:

a)         Kliknięcie w przycisk „Lubię to” na stronie profilu „PCh24.pl” na Portalu, tj. pod adresem: https://www.facebook.com/pch24 oraz stronie profilu
Księgarni Multibook na Portalu, tj. pod adresem https://www.facebook.com/pages/Multibookpl-księgarnia-internetowa/315518448133 najpóźniej do dnia zakończenia Konkursu (zgodnie z pkt. 1.3.).

b)         Umieszczenie na swoim zdjęciu profilowym na Portalu wirtualnej przypinki z logo portalu PCh24.pl. Logo dostępne jest do pobrania na stronie internetowej pod adresem http://www.picbadges.com/pch24-pl/2644514/.

c)         Umieszczenie komentarza pod wpisem o treści „FINAŁ KONKURSU”, dodanym przez administratora profilu „PCh24.pl” na tablicy w/w profilu, którego treść stanowić będzie imię i nazwisko Uczestnika.     

2.8.      Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wpisu „ FINAŁ KONKURSU” na tablicy profilu „PCh24.pl” znajdującego się na Portalu w dowolnym momencie trwania Konkursu.

2.9.      Zamieszczenie komentarza pod wpisem wskazanym w pkt 2.7.c) powyżej powinno być wykonane przez Uczestnika samodzielnie.

2.10.     Udział w Konkursie, tj. wypełnienie procedury opisanej w punkcie 2.7. oznacza akceptację warunków Konkursu i treści Regulaminu.

2.11.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości przy przystępowaniu przez Uczestnika do Konkursu oraz udziale w nim wynikające z przyczyn od niego niezależnych, a zwłaszcza z wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Uczestnika lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, bądź też wadliwego działania Portalu lub serwera, na którym Portal jest zamieszczony.

2.12.     Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

2.13.     Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Konkursu w każdym czasie osób, które uczestniczą w nim z naruszeniem pkt. 1.4. Regulaminu.

 

III          Zasady przyznawania nagród i realizacja nagród w Konkursie

3.1.      Laureatami Konkursu zostają 3 osoby, które jako pierwsze umieszczą komentarz opisany w punkcie 2.7. tj.  których komentarze  jako pierwsze 5 z kolei będą widoczne pod wpisem o treści „FINAŁ KONKURSU” umieszczonym przez administratora profilu „PCh24.pl”. Kolejność publikacji komentarzy jest jednocześnie kolejnością według której przyznawane są miejsca (nagrody) w konkursie. Uczestnik, który opublikuje swój komentarz jako pierwszy, zajmuje pierwsze miejsce w Konkursie, uczestnik drugi – miejsce drugie itd.  

3.3.      Nagrodami w konkursie są 3 egzemplarze książki „Demokracja – opium dla ludu”, wydane przez Wydawnictwo Prohibita, o wartości 27,00 zł każdy, po jednym egzemplarzu dla każdego laureata.

3.4        Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie.

3.5.      Warunkiem otrzymania nagrody wymienionej w punkcie 3.3 jest podanie przez laureatów konkursu do dnia 2 sierpnia 2012 r. swoich danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego (będącego jednocześnie adresem, pod który zostanie wysłana nagroda), telefonu i adresu e-mail, przesłanych drogą elektroniczną na adres [email protected] .

3.6.      Warunkiem niezbędnym do otrzymania nagrody jest zamieszczenie w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.5. oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz potwierdzającego spełnienie przez Organizatora obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.):

„Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Konkursu „Twoja książka na wakacje”.

„Przyjmuję do wiadomości, że  administratorem danych osobowych udostępnianych  przez Uczestników Konkursu jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie przy ul. Augustiańskiej 28, moje dane osobowe  będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu,  mam prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie”.

3.7.      Nagrody wymienione w Regulaminie Konkursu zostaną wysłane laureatom na koszt Organizatora w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu na adres podany Organizatorowi, pod warunkiem spełnienia wymogu z pkt 3.5. oraz 3.6 powyżej.

3.8.      W przypadku wysłania wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.5. bez podania wszystkich wymaganych zgodnie z pkt. 3.5. danych osobowych lub bez oświadczeń, o których mowa w pkt. 3.6.,  Uczestnik traci prawo do nagrody. W takim przypadku Organizator ma prawo przyznać tę nagrodę Uczestnikowi, który jako następny  w kolejności wykonał poprawnie zadanie określone w pkt. 2.7. Regulaminu.

3.9.      W sytuacji, o której mowa w pkt. 3.8. powyżej Organizator zamieści informacje o przyznaniu nagrody innemu Uczestnikowi poprzez jej publikację w swojej siedzibie oraz na stronach internetowych https://www.facebook.com/pch24http://www.pch24.pl.

3.10.     Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo odbioru nagrody w postaci kwoty pieniężnej ani zamiany jej na nagrodę innego rodzaju.

3.11.     Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

3.12.     Informacja o wygranej w Konkursie będzie dostępna po dniu rozstrzygnięcia Konkursu w siedzibie Organizatora wskazanej w pkt 1.1. oraz na stronach internetowych https://www.facebook.com/pch24http://www.pch24.pl.

3.13.     W przypadku gdyby osoba nagrodzona nie spełniała warunków określonych w Regulaminie, nie ma możliwości nawiązania z nią kontaktu, rezygnuje z nagrody lub z innych przyczyn nie może lub nie chce skorzystać z nagrody, nagroda przepada i pozostaje w dyspozycji Organizatora z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3.8.

3.14.     Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub niepełnych danych, lub danych osób trzecich, a zwłaszcza za wynikającą z tego niemożność skontaktowania się z Uczestnikiem.

 

IV         Postępowanie reklamacyjne

4.1.      Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu i po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie do 9 sierpnia 2012 r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora.

4.2.      Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora określony w pkt. 1.1., z dopiskiem: KONKURS „Twoja książka na wakacje”.

4.3.      Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4.4.      Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

4.5.      W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

V          Postanowienia końcowe

5.1.      Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Organizatora.

5.2.      W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

5.3.      Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie http://www.pch24.pl.

5.4.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych, czy danych innej osoby.

5.5.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

5.6.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem Poczty Polskiej lub firm kurierskich.

5.7.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich, praw pokrewnych, prawa do wizerunku lub innego rodzaju praw innych osób przez Uczestników Konkursu.

5.8.      Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości nagrody.

5.9.      W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany i wykluczony z udziału w Konkursie.

5.10.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody.

5.11.     Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na stronie http://www.pch24.pl.

 

VI.        PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW

6.1.      Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

6.2.      Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie przy ul. Augustiańskiej 28.

6.3.      Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym postępowania reklamacyjnego oraz w celu wykonania wysyłki nagród. . Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny dla wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


DATA: 2012-07-24 11:23
 
 
Podziel się:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
DOBRY TEKST
0
 
 
 
Skomentuj arytukuł
Nick *:
Twoja opinia *:
wyślij opinie
Regulamin forum portalu PCh24.pl.
Kliknij aby przeczytać

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

 

Komentarze

Niestety : nie masz konta na facebooku - nie żyjesz
ponad 7 lat temu / JP
 

 
Top Komentowane
 
1
1
1
1
1
 

Nie ma go na naszym portalu?
Napisz! Krótkie komentarze lub felietony - opublikujemy je na Pch24.pl
 
 
 
 
Święta Rita
Ojciec Pio
Święty Maksymilian
Fatima - orędzie tragedii czy nadziei
Różaniec - ratunek dla świata
 
 

Copyright 2020 by
STOWARZYSZENIA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
M. KS. PIOTRA SKARGI

 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.