DZIŚ JEST:   16   GRUDNIA   2019 r.

Św. Adelajdy, cesarzowej
Bł. Marii od Aniołów
 
 
 
 

Watykan zmienił stanowisko w sprawie sterylizacji? Nowy przypadek dopuszczenia histerektomii

Watykan zmienił stanowisko w sprawie sterylizacji? Nowy przypadek dopuszczenia histerektomii
źródło: pixabay.com

Kongregacja Nauki Wiary opublikowała odpowiedź dotyczącą wątpliwości w sprawie dopuszczalności usunięcia macicy w niektórych przypadkach. Różni się ono od tego wydanego w 1993 r., gdy na czele tej watykańskiej instytucji stał kard. Joseph Ratzinger.

 

Wcześniejszy dokument Kongregacji zatytułowany Odpowiedzi na przedstawione wątpliosci dotyczące „izolowania macicy” i innych zagadnień odniósł się do trzech pytań. Odpowiedź na pierwszą wątpliwość: „czy jest dozwolone całkowite usunięcie macicy (hysterectomia), gdy została ona poważnie uszkodzona (np. w następstwie porodu lub cesarskiego cięcia) i gdy w opinii lekarzy jest to wskazane ze względu na bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia matki, chociaż spowoduje to zarazem jej trwałą bezpłodność?”. Odpowiedź brzmiała „tak”.

 

Na dwa pozostałe pytania udzielono odpowiedzi negatywnej. Pytanie drugie brzmiało: „czy jest dozwolone usunięcie macicy (hysterectomia) w celu uniknięcia ewentualnych przyszłych zagrożeń związanych z poczęciem dziecka, gdy jej stan (związany np. z wykonanymi poprzednio zabiegami cesarskiego cięcia), chociaż sam w sobie nie zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu kobiety, prawdopodobnie uniemożliwi bezpieczne donoszenie następnej ciąży, a w niektórych przypadkach może nawet stworzyć poważne zagrożenie?”

 

I trzecie: „czy w takiej samej sytuacji, o jakiej mowa w punkcie 2, wolno dokonać podwiązania jajowodów (który to sposób postępowania jest nazywany także izolowaniem macicy) zamiast usunięcia macicy, w celu osiągnięcia tego samego rezultatu, to znaczy uniknięcia zagrożeń związanych z ewentualną ciążą, przez zabieg łatwiejszy dla lekarza i mniej niebezpieczny dla kobiety, a także ze względu na fakt, że wywołana w ten sposób bezpłodność jest w niektórych przypadkach nieodwracalna?”

 

W wyjaśnieniu dowodzono, że w pierwszym przypadku usunięcie macicy jest dozwolone, „ponieważ ma charakter bezpośrednio leczniczy, chociaż przewiduje się, że spowoduje trwałą bezpłodność”. Dodano, że ze względu na patologiczny stan macicy (na przykład krwotok, którego nie można powstrzymać w inny sposób), całkowita histerektomia jest dopuszczalna, by „wyeliminować poważne i aktualne niebezpieczeństwa zagrażające kobiecie, a nie zapobiegając ewentualnej przyszłej ciąży”. Kongregacja podkreśliła, że musi istnieć „aktualne” i „poważne” zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety.

 

W dwóch pozostałych przypadkach uznano, że sytuacja jest zupełnie inna i usuwanie macicy, czy podwiązanie jajowodów w celu zapobieżenia ewentualnej ciąży, która mogłaby stanowić zagrożenie dla życia kobiety, albo gdyby donoszenie ciąży było niemożliwe jest absolutnie niedopuszczalne z moralnego punktu widzenia.

 

Praktyki te zakwalifikowano do „moralnej kategorii sterylizacji bezpośredniej, określonej w dokumencie Quaecumque sterilizatio (AAS 58 [1976], 738-740, nr 1) jako działanie, które zmierza bezpośrednio tylko do tego, by przekreślić możliwość prokreacji. Zgodnie z nauczaniem Kościoła - kontynuuje ten dokument - jest więc zakazana w sposób absolutny sterylizacja bezpośrednia, bez względu na jakąkolwiek słuszną subiektywną intencję działających, mającą na uwadze zdrowie lub uniknięcie zła, czy to fizycznego, czy psychicznego, jakie należałoby przewidywać lub jakiego należałoby się obawiać na skutek ciąży.

 

W przypadku drugim – stwierdzono – „macica sama w sobie nie stwarza żadnego bezpośredniego zagrożenia dla kobiety”, zaś „propozycja izolowania macicy jako alternatywy dla jej usunięcia stanowi jasny dowód na to, że sama macica nie jest przyczyną zaburzeń zdrowia kobiety”.

 

Wyjaśniono, że „opisane wyżej sposoby postępowania nie mają charakteru ściśle leczniczego, ale zmierzają do ubezpłodnienia przyszłych płodnych aktów płciowych, podejmowanych w sposób wolny. Cel, jakim jest ochrona matki przed zagrożeniami związanymi z ewentualną przyszłą ciążą, zostaje więc osiągnięty przez sterylizację bezpośrednią, która sama w sobie jest zawsze moralnie niedozwolona, podczas gdy można wybrać w sposób wolny inne metody, moralnie godziwe”.

 

Co istotne, podkreślono, iż „pogląd przeciwny, według którego sposoby postępowania opisane w punktach 2 i 3 są formami sterylizacji pośredniej, dopuszczalne w określonych okolicznościach, nie może być zatem uważany za słuszny ani stosowany w praktyce szpitali katolickich”.

 

Takie było stanowisko Kongregacji Nauki Wiary za pontyfikatu św. Jana Pawła II. Pod wyjaśnieniami udzielonymi 31 lipca 1993 r. podpisali się prefekt: kard. Joseph Ratzinger i ks. Alberto Bovone, arcybiskup tytularny Cezarei Numidyjskiej.

 

Co zmieniają nowe wytyczne? 

Obecna Kongregacja Nauki Wiary udzieliła odpowiedzi na jedną wątpliwość, dopuszczając usunięcie macicy nawet, gdy jej pozostawienie nie zagraża życiu i zdrowiu kobiety, ale gdy „znajduje się ona w nieodwracalnym stanie niezdatności do prokreacji, a lekarze specjaliści osiągnęli pewność, że ewentualna ciąża doprowadzi do samoczynnego poronienia, zanim płód osiągnie stan rozwoju zdolny do przeżycia”.

 

Już samo pytanie zawiera niejasności. Nie ma jeszcze oficjalnego polskiego tłumaczenia dokumentu. W wolnym tłumaczeniu angielskim brzmi ono następująco: Czy można usunąć macicę (histerektomia), gdy znajduje się ona w nieodwracalnym stanie niezdatności do prokreacji, a lekarze specjaliści osiągnęli pewność, że ewentualna ciąża doprowadzi do samoistnego poronienia, zanim płód będzie w stanie przyjść na świat zdolny do przeżycia”.

 

Z jednej strony mówi się o „nieodwracalnym stanie niezdatności do prokreacji macicy”, z drugiej pojawia się kwestia „ewentualnej ciąży” i jeszcze mamy „pewność lekarzy” co do tego, że „ewentualna ciąża” i tak zakończy się poronieniem.

 

Według Kongregacji, usunięcie macicy jest dozwolone, ponieważ w tej konkretnej kwestii nie chodzi o sterylizację. Kongregacja wskazuje, że przypadek taki nie dotyczy ryzyka w związku z poczęciem dziecka, ale sytuacji wyjściowej, kiedy stwierdzono, że i tak niemożliwe jest poczęcie dziecka.

 

Obecna Kongregacja przypomniała stanowisko z 31 lipca 1993 r., stwierdzając, że udzielone wówczas odpowiedzi „zachowują całą swoją ważność”, jeśli chodzi o moralne dopuszczenie usunięcia macicy, gdy istnieje poważne i aktualne zagrożenie dla życia lub zdrowia matki i jest ono niedozwolone moralnie, gdy usunięcia macicy, czy podwiązania jajowodów dokonuje się w celu niknięcia ewentualnej ciąży, mogącej stanowić ryzyko dla zdrowia i życia matki.

 

Wskazano jednak, że w ostatnich latach do Watykanu napłynęło wiele pytań odnośnie „bardzo konkretnych przypadków dotyczących histerektomii, które jednak różnią się od tych, zbadanych w 1993 r.”, ponieważ „dotyczą sytuacji, w których prokreacja nie jest już możliwa”.

 

I to właśnie do takiego „szczególnego przypadku” odniosła się Kongregacja „uzupełniając” odpowiedzi udzielone w 1993 roku. Watykańska dykasteria uważa, że w tym wypadku można dopuścić całkowite usunięcie macicy, ponieważ, to nie „nie dotyczy sterylizacji”.

 

Uzasadniając stanowisko napisano, że pytanie odnosi się do „niektórych skrajnych przypadków, niedawno przedłożonych Kongregacji Nauki Wiary, które stanowią inną kwestię niż te, na które udzielono negatywnej odpowiedzi w dniu 31 lipca 1993 roku”. I dalej wskazano, że tym co „zasadniczo różni to pytanie” od wcześniejszych wątpliwości jest „pewność osiągnięta przez lekarzy specjalistów, że w przypadku ciąży, zakończy się ona samoistnym poronieniem, zanim płód osiągnie stan żywotności”.

 

Zastrzeżono, że w tym konkretnym przypadku „nie chodzi o trudność, ryzyko o większym lub mniejszym znaczeniu, ale o parę, która nie może się już rozmnażać”. Dalej przekonywano, że zasadniczym celem sterylizacji jest utrudnianie funkcjonowania narządów rozrodczych, a zło sterylizacji polega na odrzuceniu dzieci. Jest to działanie przeciwko bonum prolis.

 

W tym konkretnym przypadku – jak napisano – „wiadomo”, że narządy rozrodcze nie są już w stanie chronić poczętego dziecka aż do jego przyjścia na świat, a więc „nie są w stanie spełnić swojej naturalnej funkcji prokreacyjnej” i „narodziny żywego płodu nie są biologicznie możliwe”.  Dlatego – zdaniem Kongregacji - nie mamy do czynienia z wadliwym lub ryzykownym funkcjonowaniem narządów rozrodczych, ale mamy tu do czynienia z sytuacją, w której naturalne sprowadzenie na świat żywego dziecka nie jest możliwe do osiągnięcia.

 

„Procedura medyczna nie powinna być oceniana jako przeciwna prokreacji, ponieważ znajdujemy się w obiektywnym kontekście, w którym ani prokreacja, ani w konsekwencji, działanie antyprokreacyjne nie jest możliwe. Usunięcie narządu rozrodczego niezdolnego do donoszenia dziecka do końca ciąży nie powinno zatem być kwalifikowane jako bezpośrednia sterylizacja, która jest i pozostaje wewnętrznie niedozwolona jako cel i jako środek” – czytamy.

 

Kiedy jednak można mieć pewność, że ewentualna ciąża nie zakończy się narodzeniem zdrowego dziecka i czy w ogóle można zakładać coś podobnego z punktu widzenia moralnego?

Kongregacja odpowiada, że problem kryteriów oceny, czy ciąża może, lub nie może zakończyć się urodzeniem żywego dziecka „jest kwestią medyczną”. I dlatego, „z moralnego punktu widzenia, należy zapytać, czy osiągnięto najwyższy stopień pewności, jaki medycyna może osiągnąć”.

 

Dodano, że odpowiedź na to pytanie nie oznacza, że ​​decyzja o poddaniu się histerektomii jest zawsze najlepsza, ale tylko, że w wyżej wymienionych warunkach taka decyzja jest moralnie uzasadniona, nie wykluczając w związku z tym innych opcji (np. zachowywanie wstrzemięźliwości seksualnej w okresach płodności kobiety czy całkowitej abstynencji).

 

Kongregacja wskazała, że ostatecznie sami małżonkowie powinni podjąć decyzję w porozumieniu z lekarzami i ich duchowym przewodnikiem, wybierając rozwiązanie najbardziej odpowiednie, stosując ogólne kryteria stopniowej interwencji medycznej. Zasugerowano, że histerektomia nie jest najlepszym rozwiązaniem.

 

Odpowiedź zatwierdził papież Franciszek 10 grudnia 2018 r., a opublikowano ją 3 stycznia br. Pod dokumentem podpisali się: prefekt kard. Luis F. Ladaria S.J. i sekretarz, abp tytularny Cerveteri, ks. Giacomo Morandi. 

 

Na stronie centrum Jana Pawła II można przeczytać, że „Zabrania się jednak usunięcia macicy w przypadku braku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia kobiety i przy poważnym zagrożeniu bezpiecznego donoszenia ciąży. W tej sytuacji nie wolno także dokonywać izolowania macicy przez podwiązanie jajowodów. Praktyki te należą bowiem do moralnej kategorii sterylizacji bezpośredniej, jako działanie, które zmierza do zapobieżenia prokreacji.

 

Zgodnie z nauczaniem Kościoła jest zakazana w sposób absolutny sterylizacja bezpośrednia, bez względu na jakąkolwiek słuszną subiektywną intencję działających, mającą na uwadze zdrowie lub uniknięcie zła, czy to fizycznego, czy psychicznego, jakie należałoby przewidywać lub jakiego należałoby się obawiać na skutek ciąży”.

 

Sterylizacja zarówno mężczyzn, jak i kobiet jest obecnie promowana na świecie jako – jak stanowią oenzetowskie dokumenty – nowoczesna metoda antykoncepcji i najchętniej po nią sięgają mieszkańcy krajów rozwiniętych.

 

Źródło: press.vatican.va., vatican.va., vaticannews.va., centrumjp2.,

Agnieszka Stelmach


DATA: 2019-01-05 12:22
AUTOR: AGNIESZKA STELMACH
 
 
Podziel się:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
DOBRY TEKST
3
 
 
 
Skomentuj arytukuł
Nick *:
Twoja opinia *:
wyślij opinie
Regulamin forum portalu PCh24.pl.
Kliknij aby przeczytać

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

 

Komentarze

Witam serdecznie ! Nie mieszkań w Pl i jestem po zabiegu sterelizacji po 3 cesarce! Która już była bardzo trudna do zakończenia operacja. Nie do końca zgadzam się z opinia Watykanu ja musiałam to zrobić chociaż by dla swoich dzieci żeby mieć szanse na wychowanie ich pierwsze dziecko ma spektrum Autuzmu i tez wymaga specjalnej opieki . Czy nie lepiej jest stworzyć dobra rodzine i świadomie decydować pewnych sprawach ? Przecież Bóg zostawił nam 10 przykazań i wolna wole od tamtego czasu nic nie zmienił pozdrawiam
7 miesięcy temu / Jolka
 
z drugiej strony jednak chyba lepiej niz jakby potem mialy zabijac. poza tym czasem sytuacja po pierwszym dziecku /dzieciach sie zmienia. Jesli nie sa w stanie wychowywac nastepnych, bo np choroba matki, niepelnosprawnosc juz zyjacego dziecka czy psychiczne przeciwwskazania np matki do wychowywania kolejnych dzieci. bo donoszenie to jedno a wychowac tez trzeba, chyba ze ci rodzice wedlug was powinni oddawac dzieci do adopcji. Tacy ludzie sa w trudnej sytuacji, jak inaczej maja rozwiazac swoja sytuacje? zycie roznie sie uklada :( trudno zrozumiec, gdy nie jestesmy na ich miejscu.
11 miesięcy temu / moon
 
To kolejny już przykład dewastowania tradycyjnego nauczania Kościoła, Co jeszcze musi się zdarzyć, aby wybrzmiał nasz gromki sprzeciw?
11 miesięcy temu / Karol
 
Dla kogo i przez kogo są stanowione i dla jakiej narodowości przede wszystkim oenzetowskie dokumenty ?
11 miesięcy temu / Jontek
 
jasne, już to widzę... panie doktorze, jest pan pewien? nie jestem, ale na wszelki wypadek...
11 miesięcy temu / jj
 

 
Top Komentowane
 
1
1
1
1
1
 

Nie ma go na naszym portalu?
Napisz! Krótkie komentarze lub felietony - opublikujemy je na Pch24.pl
 
 
 
 
Święta Rita
Ojciec Pio
Święty Maksymilian
Fatima - orędzie tragedii czy nadziei
Różaniec - ratunek dla świata
 
 

Copyright 2019 by
STOWARZYSZENIA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
M. KS. PIOTRA SKARGI

 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.