DZIŚ JEST:   12   LISTOPADA   2019 r.

Św. Jozafata Kuncewicza, męczennika
 
 
 
 

Regulamin prenumeraty czasopisma „Polonia Christiana”

Regulamin prenumeraty czasopisma „Polonia Christiana”

 

 

 1. Definicje

 

 

1.1.    Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1.1.1    Prenumerata – umowa pomiędzy Nabywcą, a Wydawcą, na podstawie której Wydawca jest zobowiązany do odpłatnego i sukcesywnego dostarczania Nabywcy określonej liczby Tytułów przez oznaczony czas.

 

1.1.2    Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny  (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z pózn.zm.),

 

1.1.3    Nabywca – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienia na Prenumeratę zgodnie z Regulaminem.

 

1.1.4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Wydawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 

1.1.5    Regulamin – niniejszy Regulamin prenumeraty czasopisma „Polonia Christiana”.

 

1.1.6    Tytuł -  każdy kolejny numer czasopisma „Polonia Christiana”, wydawany przez Wydawcę w okresach wydawniczych o długości dwóch miesięcy.

 

1.1.7    Wydawca -    Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie, przy ul. Augustiańskiej 28, wpisane do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000112287.

 

 

 1. Postanowienia Ogólne.

 

2.1.   Niniejszy Regulamin określa zasady Prenumeraty określonej liczby Tytułów.

 

2.2.    Skorzystanie z Prenumeraty przez Nabywcę oznacza wyrażenie przez niego zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

 

 

III.        Zakres i warunki Prenumeraty.

 

 

3.1.    W ramach Prenumeraty oraz przez okres jej trwania Wydawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania co dwa miesiące na wskazany przez Nabywcę w treści zamówienia adres określonej liczby Tytułów począwszy od dnia złożenia zamówienia.

3.2.    Prenumeratą objęte jest sześć (6) kolejnych Tytułów licząc od Tytułu wybranego przez Nabywcę w formularzu w chwili zamówienia Prenumeraty. Na powyższy okres zawierana jest umowa Prenumeraty.

 

3.3.    W celu zawarcia umowy Prenumeraty należy skorzystać z systemu zgłoszeniowego jaki zawarto na stronie internetowej: www.poloniachristiana.pl/prenumerata, prawidłowo wypełnić formularz elektroniczny oraz postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na ww. stronie.

 

3.4.    W trakcie składania zamówienia na Prenumeratę – do momentu przesłania formularza zamówienia – osoba zamierzająca zawrzeć z  Wydawcą umowę Prenumeraty posiada możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 

3.5.    Momentem zawarcia umowy Prenumeraty jest otrzymanie przez Nabywcę od Wydawcy wiadomości e-mail, w której treści zostanie potwierdzone przyjęcie przez Wydawcę  złożonego przez Nabywcę zamówienia.

 

3.6.    Umowa prenumeraty może być zawarta tylko w języku polskim.

 

3.7.    Warunkiem złożenia zamówienia na Prenumeratę jest:

 

3.7.1.       prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego niezaadresowanego jaki  jest dostępny pod adresem www.poloniachristiana.pl/prenumerata albo

 

3.7.2.       złożenie dyspozycji oraz podanie niezbędnych danych (adres, nazwa/nazwisko, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą NIP i dane niezbędne do wystawienia faktury) drogą telefoniczną na numer wskazany na ww. stronie internetowej. 

 

3.8.    W trakcie składania zamówienia Nabywca jest zobowiązany do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich.

 

3.9.    Przez okres trwania Prenumeraty Tytuły będą dostarczane listem zwykłym na adres wskazany przez Nabywcę.

 

3.10.    W ramach Prenumeraty koszty pakowania i przesyłki pocztowej pokrywa Wydawca.

 

3.11.    Po dokonaniu zamówienia Prenumeraty należy dokonać przedpłaty za cały zamówiony okres Prenumeraty z góry za pośrednictwem serwisu Transferuj.pl/tpay lub na konto Nr 36 1680 1062 0000 3000 1249 4936 w Banku Invest Bank w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszej przesyłki. W przypadku nie dokonania wpłaty Prenumerata nie będzie uruchomiona.

 

3.12.    W zależności od tego kiedy zamówienie na Prenumeratę zostanie zgłoszone, pierwsza przesyłka zostanie dostarczona najpóźniej 14 dni od potwierdzenia zamówienia.

 

 

 1. Reklamacje.

 

 

4.1.    Reklamacje dotyczące wykonania umowy Prenumeraty Nabywca może składać w formie pisemnej na adres Wydawcy lub przez formularz znajdujący się na stronie www  podając przyczynę reklamacji.

 

4.2.    Ewentualne reklamacje dotyczące niezgodności zawartości przesyłki z umową Prenumeraty Nabywca będący konsumentem może złożyć wysyłając pisemne zawiadomienie na adres redakcji: "Polonia Christiana", ul. Augustiańska 28, 31-064 Kraków przed upływem terminu dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z ww. umową, nie później jednak niż przed upływem dwóch lat od wydania Nabywcy zawartości przesyłki. Przy składaniu reklamacji prosimy o załączenie przesyłki. W przypadku niezgodności zawartości przesyłki z umową prenumeraty przesyłka zostanie wymieniona na nową. Podczas rozpatrywania reklamacji stosuje się postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z póz.zm.).

 

4.3.    Wydawca odpowiada wobec Nabywcy, będącego konsumentem za niezgodność zawartości przesyłki z umową prenumeraty w zakresie określonym ww. Ustawą.

 

 

 1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy.

 

 

 

5.1  Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.

 

5.2. Wskazany w pkt V ust. 1 powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło objęcie Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy o świadczenie Usług – od zawarcia Umowy.

 

5.3. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w następujących przypadkach:

 

 1. a) umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 2. b) umów w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 3. c) umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 4. d) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

 

 1. Dane osobowe. Polityka prywatności.

 

 

 1. 1. Podanie przez Nabywcę w treści formularza elektronicznego albo za pośrednictwem telefonu danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem przez Nabywcę zgody na przetwarzanie przez Wydawcę ww. danych w zakresie i w celu określonym przez niniejszy Regulamin.

 2. 2. Dane osobowe Nabywców po wyrażeniu przez nich zgody w formularzu zamówienia, wykorzystywane są przez Wydawcę w celu Prenumeraty zamówionych przez nich Tytułów, w szczególności zapewnienia sprawnego jej dostarczania, a także przy realizacji celów statutowych.

 3. 3. Wydawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Nabywcy organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Nabywcy nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Nabywcy.

 4. 4. Wydawca przetwarza informacje dotyczące Nabywców, w tym informacje mające charakter danych osobowych zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO)

 5. 5. Każdy Nabywca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Wydawcy. Dane Nabywcy będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z wykonywaniem Prenumeraty, a następnie zostaną usunięte. Do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zapraszamy na stronę http://www.epch24.pl/polityka-prywatnosci,36599,c.html na której umieszczono Politykę Prywatności.

 

 

VII.    Postanowienia końcowe.

 

 

7.1.    Wydawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to praw konsumentów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny.

 

7.2.    Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

 

7.3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z póz.zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z póz.zm.).

 

7.4.    Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej dostępnej pod adresem: https://www.pch24.pl/regulamin-prenumerata-pch,35164,c.html

  W przypadku zmiany Regulaminu, która dotyczy Nabywców, zostaną oni o niej powiadomieni przez Wydawcę. W takim przypadku Nabywcom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy Prenumeraty w terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia. W przypadku braku wypowiedzenia umowy Prenumeraty w powyższym terminie nowe brzmienie Regulaminu wiąże Nabywców.

 

7.5.    Nabywca może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www. poloniachristiana.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Nabywcy istotnych postanowień umowy następuje poprzez zawarcie treści Regulaminu na ww. stronie.

7.6.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.12.2018 r.

 


 

Copyright 2019 by
STOWARZYSZENIA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
M. KS. PIOTRA SKARGI

 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.