DZIŚ JEST:   21   STYCZNIA   2019 r.

Dzień Babci
Św. Agnieszki, męczennicy
Św. Epifaniusza
 
 
 
 

Przyszłość Europy zależy od wierności chrześcijańskim korzeniom

Przyszłość Europy zależy od wierności chrześcijańskim korzeniom

Współczesna Europa całkowicie porzuciła swoje chrześcijańskie korzenie, a wraz z nimi wszystkie tradycje, które uczyniły ją wielką w przeszłości. Dziś znajduje się ona bodaj w najgłębszym kryzysie - religijnym i moralnym - w całej swojej historii - z dr Caio Xavier da Silveira, przewodniczącym Federacji Pro Europa Christiana rozmawia PCh24.pl

 

Przewodniczy Pan Federacji Pro Europa Christiana, jednak urodził się Pan w Brazylii. Co sprawiło, że postanowił Pan poświęcić się obronie cywilizacji chrześcijańskiej na Starym Kontynencie?

Kiedy byłem szesnastoletnim chłopcem, spotkałem po raz pierwszy założyciela stowarzyszeń obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP) profesora Plinia Corrêę de Oliveira. Moi starsi bracia przyłączyli się wówczas do grupy jego uczniów. Pełen entuzjazmu i chęci poświęcenia swojego życia obronie cywilizacji chrześcijańskiej, poszedłem w ślady Profesora i robię to do dziś. Pod kierownictwem prof. Plinia razem z kolegą, doktorem Eduardem de Barros Brotero, przez 15 lat zarządzałem w TFP tzw. Komisją Ruchu, która odpowiadała za rozwój i działania organizacji w Brazylii. Później, kiedy największy darczyńca brazylijskiego TFP musiał drastycznie zmniejszyć swoje wsparcie dla naszej organizacji, prof. Plinio poprosił mnie, żebym podjął się zorganizowania sekcji fundraisingu, co też uczyniłem.

 

Pod koniec lat siedemdziesiątych udałem się do Francji, by tam pomóc niedawno powołanemu francuskiemu TFP, które zmagało się z ofensywą oszczerstw. Kiedy już pomogłem francuskim kolegom w tej trudnej sytuacji, prof. Plinio poprosił mnie, bym nadal pozostał w Paryżu, by wspomóc propagowanie ideałów naszego ruchu nie tylko we Francji, ale i w całej Europie. W roku 1997 zostałem obywatelem Francji i dzisiaj jestem prezesem francuskiego TFP, jak również Federacji Pro Europa Christiana, która skupia organizacje działające w 17 europejskich krajach.

 

Co sprawiło, że ta międzynarodowa organizacja została powołana do życia?

W sierpniu 2002 roku doszło w Innsbrucku do spotkania przedstawicieli siedmiu stowarzyszeń działających na rzecz obrony wartości chrześcijańskich w życiu społecznym w Niemczech, Austrii, Francji, Italii, Polsce i Portugalii. Wówczas właśnie postanowili oni sformować federację europejską. Celem było utworzenie platformy wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń. Oczywiście kontakty tych organizacji miały miejsce już wcześniej,  jednak utworzenie federacji pozwalało otworzyć nowe możliwości. W ten sposób zaczęliśmy czerpać korzyści z rozwiązań, z których już od dawna czerpali wrogowie wartości chrześcijańskich, działając w sposób skoordynowany na poziomie międzynarodowym.

 

Jakie wyzwania podejmuje Federacja Pro Europa Christiana?

Celem Federacji jest obrona i promocja chrześcijańskich zasad cywilizacyjnych w życiu społecznym, który realizujemy za pośrednictwem wielorakich inicjatyw skierowanych do określonych grup odbiorców.

 

Jedną z form działalności są konferencje, sympozja i kongresy organizowane na poziomie krajowym i europejskim, w których uczestniczą przedstawiciele organizacji członkowskich oraz zaproszeni goście z organizacji o podobnych celach. Dzięki temu możemy wymieniać doświadczenia i wzajemnie się wspierać w wysiłkach na rzecz obecności chrześcijańskich wartości w życiu publicznym.

 

Inną formą o charakterze edukacyjnym jest ośrodek szkoleniowo-formacyjny dla młodzieży w Creutzwaldzie we Francji, gdzie młodzi mogą zapoznać się z chrześcijańskim dziedzictwem Europy oraz nauczyć się podejmowania działań na rzecz jego zachowania i przekazania przyszłym pokoleniom.

 

Ponadto prowadzimy działalność promującą treści chrześcijańskie za pośrednictwem wydawnictw drukowanych, internetu, multimediów oraz przedmiotów religijnych, co przyczynia się do umocnienia religijnego poszczególnych osób i rodzin w zlaicyzowanej Europie.

 

Powołujemy również zespoły badawcze, które zajmują się konkretnymi wyzwaniami stawianymi chrześcijaństwu przez współczesny świat jak np. dawniej komunizm i teologia wyzwolenia, a obecnie promocja związków homoseksualnych i ideologia gender. Owocem tych studiów i analiz są liczne publikacje oraz solidnie przygotowane pod względem doktrynalnym kampanie społeczne.

 

W roku 2009 Pro Europa Christiana powołała biuro przedstawicielskie w Brukseli, którym kieruje książę Paul von Oldenburg. Lobbuje ono w różnych instytucjach i gremiach Unii Europejskiej (Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim, Radzie Europy, Komitecie Regionów, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich itp.) na rzecz wartości chrześcijańskich. W ramach tych działań Pro Europa Christiana organizuje comiesięczne spotkania w swojej siedzibie głównej w Brukseli dla liderów lobby konserwatywnego, członków Parlamentu Europejskiego i europejskich urzędników, jak również wpływowych osób w społeczeństwie belgijskim.

 

Jaki jest związek pomiędzy Federacją a stowarzyszeniami TFP?

Federacja tworzy wspólnotę ideową i platformę współdziałania stowarzyszeń członkowskich, których celem jest obrona i promocja takich wartości jak Tradycja, Rodzina i Własność (łac. Traditio, Familia, Proprietas – w skrócie TFP) jako fundamentu naszej wspólnej cywilizacji europejskiej i chrześcijańskiej. Nie każda organizacja w swej nazwie zawiera określenie TFP, ale każda z nich deklaruje przywiązanie do tych trzech fundamentalnych elementów naszej cywilizacji.

 

Ponadto zadaniem Federacji jest pomoc jej organizacjom członkowskim w koordynacji działań na poziomie europejskim i w promocji wspólnych celów, a także w reprezentowaniu ich przed europejskimi instytucjami publicznymi i prywatnymi. Z drugiej jednak strony Federacja nie ingeruje w wewnętrzne sprawy organizacji członkowskich i ich działania na szczeblu krajowym.

 

Które spośród polskich organizacji są członkami Federacji?

Jedyną polską organizacją członkowską Federacji Pro Europa Christiana jest Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi.

 

Jednym z fundamentów, które legły u podstaw działalności organizacji będących częścią Federacji, jest ochrona życia nienarodzonego. Z czego wynika to szczególne zainteresowanie obroną życia?

Ochrona praw nienarodzonych jest częścią „nienegocjowalnych” wartości chrześcijańskich – tak drogich papieżowi Benedyktowi XVI – mianowicie: prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, rodziny opartej o nierozerwalne małżeństwo pomiędzy mężczyzną a kobietą oraz naturalnego prawa rodziców do tego, by być podstawowymi wychowawcami swoich dzieci.

 

Lewicowe media pisząc o członkach Federacji, chętnie klasyfikują je jako organizacje „ultrakatolickie”. Czy zgadza się Pan z takim określeniem?

 Klasyczną filozoficzną tezą, przyjmowaną np. przez św. Tomasza z Akwinu (Summa Theologiae, II-I, q. 64), jest stwierdzenie: in medio stat virtus – cnota stoi pośrodku. Moglibyśmy zatem powiedzieć też: in medio stat vertitas – prawda stoi pośrodku.

 

Jeśli więc prawda znajduje się pośrodku, to można też powiedzieć, że środek to miejsce, w którym jest prawda. Zatem błąd sytuuje się na skrajnych pozycjach.

 

Zamiast niepotrzebnie atakować nas jako „ultrakatolików” (to znaczy jako ekstremistów), media liberalne powinny najpierw wskazać, jakich to błędów mielibyśmy rzekomo bronić. Dopóki tego nie zrobią, będziemy nieustannie głosić: bronimy prawd zawartych w doktrynie katolickiej, a zatem jesteśmy pośrodku – tam, gdzie jest prawda. Jeśli już, to oni są tymi, którzy stoją po skrajnej stronie.

 

Poza tym, co owi publicyści i krytycy mają na myśli używając określenia „ultrakatolicki”? Czy ma to znaczyć „nadmiernie katolicki”? Cóż, jeśli katolicyzm jest prawdziwy, dobry i piękny, to im więcej katolicyzmu, tym lepiej. Któż chciałby narzucić ograniczenia prawdzie, dobru i pięknu?

 

Jakie są źródła finansowania organizacji należących do Federacji? Pytamy, ponieważ pewna gazeta wydawana w Polsce zasugerowała, że polska organizacja jest wspierana przez „wielkich właścicieli ziemskich” z Brazylii. Lewica, która zazwyczaj otrzymuje pieniądze od rządów, instytucji publicznych i wielkiego biznesu, nie potrafi wyobrazić sobie, że ktoś mógłby gromadzić fundusze na działalność w inny sposób.

Federacja nie korzysta z żadnych subwencji i pomocy publicznej, co jest gwarantem jej niezależności. Utrzymuje się z niewielkich, ale licznych składek członkowskich i datków (darowizn) przekazywanych przez naszych sympatyków na rzecz różnych kampanii społecznych i religijnych, które są organizowane na terenie Francji, gdzie mieści się siedziba Federacji.

 

Europa pogrąża się w coraz większym kryzysie moralnym i religijnym. To kierunek, od którego już nie ma odwrotu, czy jednak jest jeszcze dla niej nadzieja?

Współczesna Europa całkowicie porzuciła swoje chrześcijańskie korzenie, a wraz z nimi wszystkie tradycje, które uczyniły ją wielką w przeszłości. Dziś znajduje się ona bodaj w najgłębszym kryzysie – religijnym i moralnym – w całej swojej historii. Prym dziś wiedzie Unia Europejska, nie będąca autentycznym wyrazem europejskiej tożsamości. To tylko próba zbudowania czegoś, co wygląda z czasem coraz bardziej jak przeciwieństwo Europy.

 

Zamiast zająć się przyczynami kryzysu, Unia Europejska tylko go powiększyła narzucając państwom członkowskim politykę nie tylko przeciwną prawu naturalnemu i chrześcijańskiemu dziedzictwu, ale w olbrzymiej mierze szkodliwą dla samego społeczeństwa. W miejscu podstawowych praw postawiono aborcję, „małżeństwa” jednopłciowe i ideologię gender.

 

W tym rozumieniu i poza wszelkimi bezpośrednimi konotacjami politycznymi czy ekonomicznymi, wynik plebiscytu w sprawie Brexitu był wyraźną wskazówką, że rosnąca liczba Europejczyków nie akceptuje już takich ingerencji. To powinno było skłonić do ponownego przemyślenia spraw i odpowiedzenia sobie na pytanie o to, czy zmierzamy we właściwym kierunku. W tym rozumieniu Brexit jest wyraźną oznaką nadziei.

 

Zatem perspektywy dla Europy będą zależeć od naszej zdolności prawidłowego określenia natury kryzysu, a tym samym zajęcia się nim u jego źródeł. Potrzeba nam moralnego i duchowego nawrócenia, które doprowadzi do powrotu do tych wartości moralnych, na których została zbudowana nasza cywilizacja. W pamięć zapadła mi homilia papieża Jana Pawła II z Santiago de Compostela w Hiszpanii z 1983roku, kiedy mówił: „Europo, spójrz, czym jesteś! Odkryj na nowo swoje początki! Odzyskaj swoje korzenie! Wróć do autentycznych wartości, które sprawiły, że twoja historia stała się chwalebna, a twoja obecność tak dobroczynna na całym świecie”.

 

Sądzi Pan, że Polska mogłaby odegrać istotną rolę w kształtowaniu Europy odwołującej się do swoich cywilizacyjnych korzeni?

Angielski historyk Arnold Toynbee mówił, że cywilizacji nie da się zabić, ale giną one z powodu samobójstwa. Zatem trzeba mieć tę świadomość, że przyszłość Europy zależy od wierności Europejczyków swoim chrześcijańskim korzeniom. Polska jest krajem, w którym te wartości są nadal szeroko cenione i chronione, i może być tym krajem, który stanie się katalizatorem nowej siły dla naszego kontynentu.

 

Dziękujemy za rozmowę.

 

 

Zobacz także:

 

Rewolucja i kontrrewolucja

 

Rewolucja i kontrrewolucja

 

Krzyżowiec XX wieku

 

Krzyżowiec XX wieku

 

 


DATA: 2018-07-17 18:15
 
 
Podziel się:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
DOBRY TEKST
0
 
 
 
Skomentuj arytukuł
Nick *:
Twoja opinia *:
wyślij opinie
Regulamin forum portalu PCh24.pl.
Kliknij aby przeczytać

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

 

Komentarze

Kryzys to przesilenie. dobrze, że się pojawia kiedy trzeba. zawsze zapowiada nową jakość. Cieszyć się należy, a nie marudzić.
ponad 1 rok temu / mona-lisa
 
Tu się ujawniają "Znawcy"Boskich sterowań losami ludzkimi, a one przecież są poza zasięgiem ludzkiego rozumu.To naiwna pycha i zarozumiałość głoszenie takich dywagacji.Wartości katolickie mogą być cenione,ale to tylko mniemania,że mają zasadniczy wpływ na przemiany cywilizacyjne ludzkości.Widać to wyraźnie w przemianach postępowych.Od czasu rewolucji francuskiej,obecnie Kościół próbuje uczestniczyć w tych przemianach.Bierze udział,ale nie ma zasadniczego wpływu na przemiany.Przemiany ustrojowe,społeczne czy ideowe następujące od tego czasu odbywają się poza uczestnictwem Kościoła jako siły przewodniej,a nawet wbrew jego poglądom ideowym.W przeszłości nigdy Europa nie była siłą przewodnią.Historia pokazuje,że idee jednoczenia Europu realizowały odrębne państwa,które chciały na swój sposób jednoczyć Europę,używając siły militarnej(Rzym,Francja,Niemcy,Rosja).Po I wojnie światowej,przystąpiono do jednoczenia Europy.Dopiero obecnie widać zasadniczy kierunek jednoczenia.
ponad 1 rok temu / NN
 
Bóg inspiruje i pomaga tym którzy modlą się ale też i działaja, pracują i gromadzą dobrobyt. Człowiek działa celowo a nie wegatuje czekając na kogoś kto by za nich załatwił ich problemy socjalno-bytowe. Jeśli ktoś nie wie jak sobie poradzić w życiu nie powinien wpływać na życie innych ludzi. Cały ten problem jest zgnitym owocem germańskiego feudalizmu który przeistoczył się w prusacki federalizm wydając całą serię ideologi i odmian seocalizmów i komunizmów. Pozy tym Feliks Koneczny na długo przed Toynbeem udowodnił teorię walk cywilizacji i określi o dużo bardziej precyzyjnie prawa jakie nimi rządzą w historii. Jeśli nie weźmiemy się do roboty i zaczniemy obchodzić głupie prawa, gromadzić dobrobyt, wpływać dokładniej i konsekwentnie na rządzących oraz wytrwalej się modlić. To nawet sam Pan Jezus Chrystus na nie pomoże. Bo kto wie czy się naprzykład nie zachce "objawić" młodej Fau Sti w Chinach i tam okazać swe miłosierdzie. Pozdrawiam! Z Bogiem.
ponad 1 rok temu / Krzysiek
 
Unia Europejska to zdrajcy cywilizacji chrzescijanskiej i Narodow. Zdrajcy we Francji sa za imigracja bo ich wspiera tak samo jak w Niemczech. Kiedy juz nastapi wieksza przechylka to wtedy juz opanuja totalnie panstwa. Widze na wlasnych oczach przejmowanie sterow.Ta walka jest sterowana od srodka i niewidoczna dla przecietnego obserwatora. UE funduje wiele przedsiewziec z ktorych wrogowie korzystaja i ktore potem wykorzystuja przeciwko prawdziwym Europejczykom.
ponad 1 rok temu / Echo
 
Cała ta rewolucja jest robiona przez organizaję pomocników szatana, wiemy jak się nazywa ta organizacja. Musimy się modlić by Polska przetrwała razem z grupą wyszechradzką, może Jezus się zlituje na Polską i Polakami ?!
ponad 1 rok temu / Miłosierdzie
 


 
Top Komentowane
 
1
1
1
1
1
 

Nie ma go na naszym portalu?
Napisz! Krótkie komentarze lub felietony - opublikujemy je na Pch24.pl
 
 
 
 
Święta Rita
Ojciec Pio
Święty Maksymilian
Fatima - orędzie tragedii czy nadziei
Różaniec - ratunek dla świata
 
 

Copyright 2017 by
INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI

 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Fundacji Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.