DZIŚ JEST:   17   STYCZNIA   2021 r.

II Niedziela zwykła
Św. Antoniego, opata
Św. Sulpicjusza II
 
 
 
 


Polonia Christiana nr 50  >   PRAWDA, DOBRO, PIĘKNO

Joanna Babiarz

Piękno ponad bytem

Piękno ponad bytem
Sainte-Chapelle, Paryż, Francja. By Michael D. Hill Jr. (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Czyż piękno może być złe? – zapytał w jednym ze swych sonetów Michał Anioł. Choć słowa te padły kilkaset lat temu, w dzisiejszych czasach stają się szczególnie aktualne. W jaki bowiem sposób obecnie pojmuje się piękno i jaką pełni ono rolę? I najważniejsze: jaki wpływ wywiera ono na odbiorcę?

 

Czy świat, w którym żyjemy, wzbudza w nas przekonanie, że dane nam jest przebywać pośród genialnych wytworów ludzkiego talentu bądź po prostu rzeczy estetycznie wykonanych i miłych dla oka, czy też wręcz przeciwnie? Oczywiście do pewnego stopnia piękno zawsze pozostaje zjawiskiem odbieranym subiektywnie, zależy od epoki, miejsca i wrażliwości konkretnego człowieka. Mimo to starożytnym Grekom udało się je zdefiniować i stworzyć uniwersalny kanon łączący teorię z praktyką – kanon, który przez wieki stanowił fundament zachodniej kultury i sztuki. Jako część platońskiej triady piękno stało się jedną z najważniejszych wartości chrześcijańskiej Europy. Zarówno starożytność, jak i średniowiecze stawiały te same pytania: Jakie zdolności wewnętrzne musi posiadać człowiek i dzięki czemu jest on w stanie doświadczać piękna i je przeżywać?

 

W czasach antycznych piękno sprowadzano do doskonałych proporcji i harmonii, zarówno w sferze ciała, jak i ducha, gdyż człowiek stanowił jednię. Greckie kalos kagathos – piękny i dobry – odnosi się zarówno do rzeźb Myrona czy Lizypa, jak i do literackich dzieł Platona lub Arystotelesa. I nieważny staje się spór między tymi dwiema filozofiami na temat piękna: czy należy ono do świata nadprzyrodzonego czy też jest technē – przyziemnym, rzemieślniczym działaniem.

 

Boskim pierwiastkiem jest piękno, mądrość, dobro i wszystko temu podobne – pisał Platon w Gorgiaszu. Dla Greków pięknem było wszystko, co pociąga i budzi uznanie. Gdy patrzymy na niekompletną postać Afrodyty z Melos, przede wszystkim uderza nas doskonała całość (choć okaleczonego przez czas) posągu. Bezręka bogini po dzień dzisiejszy stanowi kwintesencję i symbol klasycznego piękna.

 

Uczeń Pitagorasa, Filolas z Krotony twierdził, iż harmonia jest czynnikiem łączącym różne rzeczy – zestrojeniem różnie nastrojonych – dlatego też przetrwałe do naszych czasów ruiny antycznych budowli i pełne ubytków rzeźby (nawet jeśli są zaledwie fragmentami) nie stanowią zgrzytu ani nie powodują dysharmonii. W swej cząstkowości są piękne same w sobie. Fundament takiego myślenia pochodzi wprost z filozofii Pitagorasa twierdzącego, iż świat zbudowany jest na zasadach matematycznych, co powoduje, że wszystko jest logiczne, pełne ładu, wymierzalne i proporcjonalne (Grecy określali to słowem kosmos), i tym samym stanowi całkowite przeciwieństwo chaosu. Przekonanie owo było tak silne, że filozof wierzył nawet w istnienie doskonałej muzyki sfer niebiańskich, będącej wytworem harmonijnie poruszających się planet.

 

Piękno twórczo naśladowane zyskało miano mimesis, ale dopiero sofiści dokonali przełomu i zaczęli je widzieć przede wszystkim w człowieku, jako bycie posiadającym zmysły. Wszystko więc, co stanowi rozkosz dla wzroku i słuchu, automatycznie jest piękne, choć jednocześnie staje się subiektywne w odbiorze. Również Sokrates dopatrywał się źródła piękna w istocie ludzkiej – stanowiło ono dla niego jedyną boską rzecz, którą można ujrzeć za pomocą wzroku. W przeciwieństwie jednak do sofistów, skupiających się na odbiorcy, wielką rolę nadał on twórcom; przecież to ich ręce kształtują materię, oddziałując na nią w kreatywny i pozytywny sposób. Odzwierciedlając w pewnym stopniu naturę, artysta powinien ingerować w nią poprzez nadawanie form doskonałych tam, gdzie ich brakuje. Tak oto ciało, które jest brzydkie lub ma zaburzone proporcje, posiada mniejszą wartość niż posąg o idealnych proporcjach. Więcej nawet: Sokrates twierdził, że ten ostatni zamieszkuje dusza, a najbardziej wyrazistym przykładem tego przekonania jest mit o Pigmalionie, królu‑rzeźbiarzu zakochanym w dziele własnych rąk, jakim był posąg Galatei.

 

Według miary, liczby i wagi

 

Chrześcijańska Europa przejęła od Greków zamysł i pojęcie piękna, łącząc je na wzór Platona z dobrem oraz liczbą i harmonią Pitagorasa. Swoje nauczanie budowała na dziedzictwie opracowanym przez swych wielkich poprzedników. Jednakże w przeciwieństwie do antycznych przodków, ich źródła nie szukała już w filozofii, lecz odnosiła je do rzeczywistości nadprzyrodzonej mającej swój początek w Bogu, będącym Pięknem i Dobrem doskonałym. Platońskie twierdzenie, iż prawda stanowi niezbędny warunek Piękna, utożsamiano ze słowami Jezusa, iż jest On Drogą, Prawdą i Życiem (J 14, 6). I tylko w ten sposób – idąc za Chrystusem – człowiek sam w sobie może stać się piękny prawdziwie i całościowo. Oznacza to, że wyznawcy Chrystusa przejęli grecki sposób myślenia, który piękno przypisywał przedmiotom, ludziom i całej rzeczywistości zarówno widzialnej, jak i duchowej.

 

Chrześcijanie, podobnie jak starożytni Grecy, połączyli piękno widzialne z pięknem wewnętrznym i moralnością. Boecjusz – filozof i teolog, który doskonale zaadaptował grecką filozofię na gruncie chrześcijaństwa – twierdził, że aby dostrzec piękno, człowiek musi je posiadać w samym sobie. Nie odmawiał on powabu ludzkiemu ciału, porównując je do doskonałej harmonii dźwięku: Cieszmy się właściwą budową dźwięków, bo sami jesteśmy tak zbudowani, jednak uważał, że uroda fizyczna jest powierzchowna i w niewielkim stopniu odzwierciedla piękno duszy. Ta zaś jest ważniejsza niż ciało. To ostatnie wszak zmienia się wraz z upływem czasu, a to, co niefizyczne, jest niezniszczalne i wieczne.

 

Z kolei święty Augustyn, nawiązując do pitagorejskiej filozofii piękna zawartej w liczbach, proporcjach i harmonii, obdarzył pięknem ludzki rozum, gdyż podoba się tylko piękno, w pięknie – kształty, w kształtach – proporcje, w proporcjach liczby. Na wzór Platona i sofistów nie odmawiał także urody przedmiotom materialnym. Jednakże to, co fizyczne (cały widzialny świat), stanowiło dlań odzwierciedlenie piękna duchowego pochodzącego od Stwórcy. Według Augustyna nie należało zatrzymywać się jedynie na tym, co dostrzegalne dla zmysłów, lecz pamiętać o Tym, który jest Stwórcą i Źródłem wszelkiego piękna. Idąc śladem Platona, święty uważał piękno za rzeczywistość obiektywną, niezależną od ludzkich działań.

 

Kontynuator myśli Augustyna – Pseudo‑Dionizy Areopagita dobro i piękno uważał za przyczynę sprawczą całego istnienia, ładu i porządku, i odnosił je wprost do Trójcy Świętej żyjącej w harmonii i pięknie doskonałym. Te dwie koncepcje wyrażały Boską naturę, której dobro i piękno stanowią cel sam w sobie. Pseudo‑Dionizy Areopagita nazywał Boga nadpięknością i wszechpięknością oraz pięknem ponad bytem – nadał więc pięknu duchowemu wyższy, bo Boski status. Jest on jednak całkowicie zgodny z platońskim twierdzeniem, że piękno stanowi cel miłości – tak jak Boga należy kochać całym sobą, a swego bliźniego jak samego siebie. Zgodnie z filozofią Pitagorasa uważał on również, iż cały wszechświat i rzeczywistość nadprzyrodzona są uporządkowanym pięknem, w którym wszystko ma swoje ustalone miejsce. Opierał się w tym na słowach Księgi Mądrości, w której czytamy, że Stwórca wszystko urządził według miary i liczby, i wagi (Mdr 11, 20). Koncepcję tę wieńczyło więc przekonanie, że na szczycie niebiańskiej i materialnej hierarchii stoi Boska Trójca.

 

Pełnia, proporcja i blask

 

Arystotelesowskie i pitagorejskie rozumienie piękna przeniósł na grunt teologii katolickiej święty Tomasz z Akwinu. Jego definicja piękna przekłada się na świat materialny, namacalny, poznawalny i widoczny dla zmysłów: Piękne jest to, co oglądane podoba się. Filozof dopatruje się piękna zarówno w dziełach rąk ludzkich, jak i w rzeczach stworzonych przez Boga. Tu jednak muszą zostać spełnione trzy warunki, a są nimi: pełnia, proporcja i blask. Według świętego Tomasza piękno istoty ludzkiej musiało spełniać te trzy warunki zarówno pod względem fizycznym, jak i duchowym. Piękno wewnętrzne polega na ładzie i pełni dóbr duchowych, a piękno zewnętrzne odnosi się do proporcji i układu ciała.

 

Człowiek średniowiecza, zafascynowany filozofią pitagorejską, przeniósł swe zainteresowania do świata liczb, nadając wielkie znaczenie cyfrom symbolicznym odzwierciedlającym prawdy religijne. Zwłaszcza Apokalipsa świętego Jana przepełniona takimi symbolami stanowiła niekończącą się inspirację. Były one swoistym tajnym kodem, w którym mieścił się cały sens ludzkości wraz z jej przyszłym losem.

 

Epoka, w której rozkwitło europejskie chrześcijaństwo, wbrew pozorom nie była ciemna, wyzuta z intelektu i niszcząca lub negująca dorobek Greków i Rzymian. Przeciwnie – pełnymi garściami czerpała z mądrości i wiedzy swoich poprzedników, uzupełniając je o pierwiastek Boski, i tym samym znajdując wreszcie dopełnienie w Prawdzie, Pięknie i Dobru doskonałym, jakim jest Bóg. Widziany w ten sposób świat na całe stulecia określił taki właśnie sposób pojmowania piękna.

 

 

Joanna Babiarz – historyk kultury, autorka książek: Encyklopedia młodego artysty i Skarby malarstwa.
  

zamów e-wydanie   zamów wydanie papierowe
 

Podziel się:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
DOBRY TEKST
0
 
 
 

Skomentuj artykuł
Nick *:
Twoja opinia *:
wyślij opinie
Regulamin forum portalu PCh24.pl.
Kliknij aby przeczytać

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

 

Komentarze

Bez bytu nie ma piękna :-)
ponad 4 lata temu / Stormer
 
 

Według organizatorów, ok. 5 tys. osób zebrało się w niedzielę na Place du Trocadéro w Paryżu podczas „Marszu Życia” w obronie rodziny i przeciwko zabijaniu nienarodzonych dzieci. Liczby nie powalają, ale trzeba pamiętać, że manifestacja odbywała się w czasie obowiązywania surowych obostrzeń.

 
 

Cyfrowy paszport szczepień przeciw COVID-19 jest opracowywany przez grupę firm medycznych i technologicznych, które przewidują, że rządy, linie lotnicze oraz inne podmioty wkrótce zaczną wymagać dowodów na zaszczepienie poszczególnych osób – pisze portal telewizyjnej sieci CNBC.

 

Znamy nazwisko kolejnego parlamentarzysty decydującego się na dołączenie do ruchu Szymona Hołowni. Do posłanki Katarzyny Gill-Piątek, która zamieniła Lewicę na Polskę 2050 dołączył senator Jacek Bury, kandydujący z list Koalicji Obywatelskiej były szef struktur Nowoczesnej na Lubelszczyźnie.

 

Kryzys COVID-19 to wielkie wyzwanie dla wspólnoty międzynarodowej – uważa abp Gabriele Caccia, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jego zdaniem następstwa pandemii koronawirusa; współczesne zagrożenie dla zdrowia publicznego i postępujące bezrobocie można zwalczyć jedynie za pomocą współpracy międzynarodowej.

 

Ponowne przystąpienie Stanów Zjednoczonych do globalnej strategii walki z kryzysem klimatycznym, zniesienie restrykcji imigracyjnych dla niektórych państw muzułmańskich oraz obowiązek noszenia maseczek w podróżach międzystanowych – to niektóre z propozycji prezydenta-elekta Joe Bidena, które zamierza wprowadzić po swojej inauguracji.


Nie ma go na naszym portalu?
Napisz! Krótkie komentarze lub felietony - opublikujemy je na Pch24.pl
 
 
 

Copyright 2020 by
STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI

 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.