DZIŚ JEST:   30   LISTOPADA   2020 r.

Św. Andrzeja Apostoła
Bł. Jana z Vercelli
 
 
 
 

„Manifest Partii Ekologicznej” czyli odezwa do Planetarian

„Manifest Partii Ekologicznej” czyli odezwa do Planetarian
źródło: pixabay.com

Widmo krąży nad Ziemią, widmo ekologizmu. Demokratyczna większość światowych sił politycznych zgodnie połączyła się w walce przeciwko zmianom klimatycznym: tak papież wraz z orędownikami „Kultu Świętego Spokoju”, weganie, jak i pożyteczni idioci i postępowcy wespół z piewcami zrównoważonego rozwoju oraz funkcjonariuszami frontu ideologicznego. Któryż to homo sapiens, nie słyszał o zachodzących zmianach klimatycznych i bohaterskich próbach ich zwalczania? Gdzie jest taka siła polityczna, która nie odwołuje się do wdrożenia ekologicznych postulatów? Czy któryś z wybitnych Europejczyków, pozwoliłby sobie na bagatelizowanie konieczności ratowania Planety? Ekologizm, niczym nowa świecka religia, stanowi asumpt dla przodowników, dążących do zrównania praw ludzi, świata zwierząt i roślin.

 

Najwyższy czas wskazuje, aby ekolodzy wystąpili ze swoimi postulatami, przed zbliżającą się rewolucją ekologiczną. Następnie na zgliszczach starego systemu, na forum „Organizacji Narodów Zjednoczonych”, demokratycznie usankcjonowali swe pro-ekologiczne postanowienia, które pozwolą cofnąć ludzkość do stanu wspólnoty pierwotnej. Szansą wdrożenia tych celów będzie zbliżająca się „Agenda 2030”.

 

Przyczyny

Ziemia, od chwili jej powstania, poddawana jest nieustannym procesom geologicznym. Tenże proces, przebiega w sposób naturalny od milionów lat. W dłuższej perspektywie czasu, powoduje również zmiany klimatyczne na naszej planecie. Jednakże, w ostatnich stuleciach, te zmiany zachodzą gwałtowniej niż dotychczas, ulegając znacznemu przyspieszeniu. Co powoduje taki stan rzeczy? Zdaniem części naukowców - utrzymywanych głównie dzięki wsparciu rządów lub organizacji pozarządowych - to obecna działalność człowieka przyczynia się do powstawania tzw. „globalnego ocieplenia”. Uważają, że obecne zmiany klimatu nie powstały na skutek naturalnego procesu. Zdanie to podzielają ekolodzy, którzy zasilili szeregi organizacji, w których to głoszone są między innymi hasła ochrony Planety.

 

Dlaczego więc główne odium spada na człowieka? Można odpowiedzieć na to pytanie próbując wyjaśnić ludzką naturę. Człowiek bowiem, dąży do zaspokojenia swoich własnych potrzeb, kosztem podjęcia minimalnego wysiłku, jaki ma on do tego celu wnieść. Zatem parafrazując słowa pewnego badacza antykultury, w przypadku, gdy człowiek jest niewychowany, nie poddany procesowi edukacji, pozbawiony etosu pracy i moralności, będzie zmuszony kraść. Wielce prawdopodobnym jest, że taki ów człowiek pozbawiony jakichkolwiek hamulców, ograniczeń, dążąc do osiągnięcia własnych korzyści - za sprawą rabunkowej eksploatacji - przyczyni się również do zniszczenia środowiska, wytępienia poszczególnych gatunków roślin i zwierząt.

 

Czyż można sądzić, że nawet człowiek dbający o środowisko - w przypadku populacji, przekraczającej obecnie 7 miliardów ludzi - nadal stanowić będzie zagrożenie dla „Matki Ziemi”? Tłuszcza jest w stanie zawinić przeciwko naturze, nawet w sposób nieumyślny. W szczególności, przy braku woli politycznej na rzecz ochrony środowiska ze strony władz, na obecnym poziomie cywilizacyjnym i nieustannej grabieży zasobów. W dłuższej perspektywie czasu Planeta nie jest w stanie uniknąć ekologicznej katastrofy. Podjęto próbę ograniczenia tego zjawiska, w ramach „Szczytu Ziemi 1992”. Tamże uchwalono dokumenty, w których to postanowieniem końcowym było uwzględnienie ochrony środowiska naturalnego.Po latach okazało się, że próby podjęte przez rządy krajów i kierownictwo organizacji pozarządowych na rzecz ochrony środowiska były niewystarczające. Pomimo przeciwności, trwa nieustanna walka o czyste środowisko, segregację odpadów, odnawialne źródła energii, zachowanie gatunków i bioróżnorodności. Poczyniono, duże nakłady finansowe w celu, indoktrynowania społeczeństwa, dotyczącego zagrożeń jakie ze sobą niesie degradacja środowiska naturalnego.

 

Działanie

Nasuwa się więc pytanie, co obecnie czynią obywatele/obywatelki świata, ekolodzy, postępowcy, rewolucjoniści/rewolucjonistki – przy wszelkich dostępnych środkach – aby uniknąć katastrofy ekologicznej? Chcąc uzyskać zamierzony efekt, awangarda postępu wprowadza kilka następujących kolejno rozwiązań, które przechodzą w następujące fazy. Oto wymieniony realny plan działań i skutków, jaki zostanie wcielony w życie, zanim nastąpi rewolucja ekologiczna. Wpierw odbędzie się to poprzez ideologię marksizmu kulturowego, potem depopulację, a na koniec, wspólnotę pierwotną.

 

Według przeprowadzonych analiz postępowych naukowców, świat na którym żyjemy, posiada ograniczone zasoby umożliwiające wyżywienie - wciąż rosnącej - liczby ludzi zamieszkujących Ziemię. Aby sprostać tym wyzwaniom, jednym z kluczowych postulatów ekologów jest przekonanie osób decyzyjnych o konieczności depopulacji. Według szacunków, optymalna liczba ludności oscylowałaby w granicach od 250 do 300 milionów osób. Stanowiło by to redukcję obecnego stanu populacji o około 95 proc.

 

W jaki sposób można zredukować populację, aby osiągnąć zamierzony efekt? Można to uczynić na dwa sposoby. W sposób gwałtowny i drastyczny lub dobrowolny i wyrafinowany. W przeszłości gwałtowna i szybka redukcja ludności była już stosowana na masową skalę i może była skuteczna, ale budziła kontrowersje. Obecnie, również efektywne, ale wciąż jeszcze niewywołujące masowego sprzeciwu jest cierpliwe i metodyczne redukowanie ludności w sposób dobrowolny.

 

W takim razie, jakie mogą zostać podjęte działania, aby osiągnąć wyżej wymieniony cel? Pierwej, aby plan się udał, musi nastąpić obróbka słowa w języku mówionym i pisanym. Polega ona na procesie podmiany znaczeń, nazewnictwa, zamiany pojęć, mającym na celu wprowadzenie chaosu pojęciowego i dezorientacji. Dodatkowo poprzez zastosowanie zubożenia słownictwa, wulgaryzację i prymitywizację danego języka, a także stopniowe wypieranie języków narodowych na rzecz języka angielskiego, przygotowuje się bierne społeczeństwo na zachodzące zmiany, początkowo w sposób niewywołujący niepokoju u ludzi.

 

Po wprowadzeniu powyższych zmian, koniecznym jest wdrożenie działań takich jak: tolerancja represywna, walka z mową nienawiści, przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet, obrona uciśnionych wszelkiej maści mniejszości seksualnych, atomizacja społeczeństwa, promowanie i akceptowanie wszelkich zboczeń i wynaturzeń, edukacja seksualna nieletnich, przesunięcie norm społecznych, przyzwolenie na podważanie autorytetów, zniechęcanie kobiet do posiadania potomstwa, rozbijanie rodzin na rzecz wolnych związków i konkubinatów. Na sam koniec, zwalczanie Kościoła Katolickiego, samych katolików i ich symboli religijnych.

 

Naturalnie, niezbędnym czynnikiem torującym drogę ku rewolucji ekologicznej będzie zamykanie zakładów przemysłowych, co tylko przyspieszy tzw. proces deindustrializacji, a de facto pozbawi zatrudnienia ludzi wykonujących dotychczas pracę twórczą i użyteczną oraz wytwarzających dobra materialne, jak i niematerialne. Niechybnie doprowadzi to do kryzysu i późniejszego buntu, więc zawczasu należy pozbawić cywili dostępu do broni palnej, tak aby łatwiej było spacyfikować ewentualne zamieszki i inne incydenty.

 

Tak spreparowane społeczeństwo, dopuszczać będzie w wielu postępowych krajach spędzenie płodu, które będzie zastosowane na życzenie pacjentki lub z pobudek eugenicznych. Również z pobudek humanitarnych, zastosowana będzie eutanazja na życzenie pacjenta lub pacjentki. Kolejnym niezbędnym czynnikiem przyspieszającym proces upadku społeczeństwa i pozbawienia jednostek wolnej woli, będzie bagatelizowanie i przyzwolenie na spożycie środków odurzających tj. alkoholu etylowego i innych psychotropów, które mają udokumentowane negatywne działanie na stan zdrowia człowieka.

 

Jednym z dostrzegalnych zjawisk na świecie, przyczyniającym się do wynarodowienia, będzie udział masowej imigracji ludów. Kosmopolityzm urzeczywistni się poprzez konkubinaty odmienne: narodowo, rasowo, kulturowo, religijnie i pochodzące z różnych kręgów cywilizacyjnych. Zatem dla przykładu, w imię czynu społecznego, feministki rasy europeidalnej, zapłodnione przez osobnika rasy negroidalnej lub mongoidalnej, otrzymają w zamian przywileje i zasiłki dla samotnej matki. Aby ułatwić ten proceder, okoliczności w jakich dojdzie do zygoty, pozostanie w gestii wyboru przez daną feministkę. Dzięki takiemu poświęceniu dla sprawy, w ciągu kilku pokoleń, znikną znaczne różnice antropologiczne między ludźmi, powodujące dotychczasowe uprzedzenia i napięcia.

 

Jeśli chodzi o ostateczne rozwiązanie kwestii chrześcijańskiej, skutecznym narzędziem do jego wyrugowania z życia publicznego i zdławienia będzie wzbogacenie kulturowe poprzez szerokie otwarcie granic państw Europy na masowy napływ muzułmanów. Stanowi to wzór dla pozostałych krajów, jak należy postępować według najnowszych standardów Unii Europejskiej.

 

Owe wyżej wymienione przypadki, mają swój jeden „ściek”. Otóż głównym orężem walki sił postępu jest propagowanie ideologii marksizmu kulturowego, który teraz dominuje w środkach masowego przekazu, tzn. w sferze kultury, sztuki, reklamy, filmu, muzyki i innej dostępnej formy rozrywki. Wskutek długo falowego oddziaływania marksistów kulturowych, doczekamy się mas pozbawionych jakichkolwiek kwalifikacji zawodowych, które będą zarządzane poza konstytucyjnymi ośrodkami władzy.

 

Następnie w wyniku systematycznego wdrażania przez siły decyzyjne i wpływowe, planów zrównoważonego rozwoju, dojdzie do krachu gospodarczego, który zradykalizuje nastroje społeczne. Masy dotknięte ubóstwem, będą szukać winnych zaistniałej sytuacji wskutek czego łatwiej będzie sterować nimi jako „masą upadłościową”. Człowiek wyzuty z godności, zastraszony i pozbawiony wolnej woli poprze władzę ekologiczną, która zapewni choć minimum egzystencji.

 

Każde niepokorne rządy, które będą próbowały przeciwstawiać się siłom postępu, będą poddawane ochlokracji, a każdy kontrrewolucjonista, który będzie miał czelność stawiać opór i nie dostosuje się do polityki zrównoważonego rozwoju, zostanie wskazany jako winny zaistniałej sytuacji, przykładnie ukarany i „zdemokratyzowany”. W przypadku zdekonspirowanego wrogiego elementu, łamiącego zakaz niszczenia środowiska i działającego z pobudek wywrotowych, po zatrzymaniu i skazaniu, będzie decyzją sądu umieszczony w specjalnych ośrodkach reedukacyjnych, gdzie będzie poddawany „demokratyzacji”.

 

Przyjęte dyrektywy unijne nakażą wprowadzić obowiązkowe masowe szczepienia przeciwko wirusom i zarazkom, co pozwoli uszczęśliwić całe populacje. Innowacyjnością, będzie umieszczanie podskórnie chipów u pionierów, tak aby ułatwiały codzienną kontrolę stanu ich zdrowia, a w dłużej perspektywie czasu umożliwiając wprowadzenie obrotu bezgotówkowego. W przypadku likwidacji gotówki i zastąpienia jej pieniądzem elektronicznym, w razie potrzeby będzie, można w sposób łatwy i skuteczny spacyfikować każdego obywatela i każdą obywatelkę, który/która by śmiał/a stawiać opór zachodzącym zmianom dziejów.

 

Wskutek zastosowania powszechnej i długo falowej „inżynierii społecznej”, doprowadzenia przez kadry zarządzające do zastoju gospodarczego, kreację pustego pieniądza, wyedukowania niewykwalifikowanych „mas pasożytniczych” i „zdemokratyzowania” niepokornych osobników, w ciągu kilku pokoleń ludzkość zacznie się cofać do wspólnoty pierwotnej i nastąpi zmierzch wszelkiej cywilizacji. W efekcie środowisko naturalne zostanie uratowane i w końcu zapanuje długo oczekiwany „nowy porządek świata”.

 

Zakończenie

Niechaj panujące nieuświadomione grupy ignorantów drżą przed postępującą rewolucją ekologiczną! „Planetarianie”, nie mają nic do stracenia, prócz swojego bytu! Mając misję uratowania całego świata, przy akompaniamencie wyrwanych łańcuchów, przeciętych sieci i otwartych klatek, niechaj na każdym kontynencie we wszelkich językach głoszone będzie hasło przewodnie: Planetarianie wszystkich krajów, łączcie się!

 

Michał Hajduk

Tytuł oryginału: „Manifest Partii Ekologicznej”. 

Tekst został zredagowany na potrzeby publikacji na PCh24.pl

Czytaj także:
DATA: 2020-09-24 13:18
 
 
Podziel się:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
DOBRY TEKST
13
 
 
 
Skomentuj artykuł
Nick *:
Twoja opinia *:
wyślij opinie
Regulamin forum portalu PCh24.pl.
Kliknij aby przeczytać

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

 

Komentarze

Po normalnym wykształceniu opartemu na myśleniu, a nie rozwiązywaniu testów} jestem chyba odporny na wszelkiego typu hipotezy serwowane przez "Profesorów wszystkich krajów ...". Hipotezy {ekonomiczne, psychologiczne, socjologiczne ... nie są naukowymi, bo nie są weryfikowalne ani falsyfikowane. A "Profesorowie wszystkich krajów ..." za naukowe je uważają. Musiałem "wierzyć": w hipotetyczny najlepszy i wieczny system społeczny. W hipotezy zawarte w "Raporcie Rzymskim" - większość niezbędnych do życia kopalin już dawno powinna być wyczerpana. A do tego czasu nawet nie ustalono jednoznacznie w jaki sposób powstaje np. ropa. Ostatnie 50 lat straszono mnie, że jedzenie jajek i masła jest szkodliwe. Ci co uwierzyli są schorowani albo nie przeżyli. Topnienie lodowców na biegunach od ocieplenia. Tylko dlaczego topnieją one od dołu, a nie od góry? Przecież ciśnienie rzędu 30 atm nie wytopi z lodu na trwałe wody. Więc teraz niewidoczny, bezobjawowy ... HIPOTEZY .......
2 miesiące temu / Krawontka
 
Autor zapomniał o jeszcze jednym nieszczęściu, transhumanizmie
2 miesiące temu / guidosk
 
Likwidacja 95 procent ludzkości. Hitler to niewiniątko. Od kogo zacząć?
2 miesiące temu / Ryś
 
wynika to z natury człowieka,zawsze ceni się to czego brakuje a co jest w nadmiarze traci na wartości
2 miesiące temu / Janka do Askja
 
Janka, dbanie o Ziemię jak najbardziej. Ziemia została nam dana we władanie a mądry rządca owszem, czerpie korzyści ze swego gospodarstwa, dbając jednocześnie o swoją własność. Wie, że te zwierzęta, te pola i surowce go żywią, więc rabunkowe wykorzystywanie w końcu wykończy go samego. Natomiast to, co się dzieje to jakaś szatańska parodia dobrego zarządzania, bo wygląda na to, że głównym celem jest upodlenie człowieka i zdobycie nad nim absolutnej władzy a nie żadne dbanie o środowisko. Absolutny brak szacunku do człowieka, do jego życia i zdrowia, traktowanie go jak zasób a nie żywe, czujące stworzenie jednocześnie tak bardzo trzęsąc się nad zwierztami i ich godnością. Skupianie się nie na rzeczywistych problemach, na zatykaniu małej dziurki gdzie wielką się wylewa. Szatan nienawidzi człowieka, człowiek ma być co najwyżej zrównany ze zwierzęciem, odarty z godności, nieszczęśliwy i samotny. I to się dzieje. Do idealnych rządców nam daleko ale tu nie o to chodzi.
2 miesiące temu / Askja
 
Film: ,,Prawdziwe zło. Ludzie, którzy stworzyli nazizm". Film przedstawia postać Himlera i jego ,,działalność ekologiczną". W filmie spotykamy się z nazwą: ,,nazistowski ekologizm?. Szaleństwo ,,ekologizmu" Himlera przywiodło mi na myśl dzisiejszych zielonych
2 miesiące temu / jan
 


 
Top Komentowane
 
1
1
1
1
1
 

 
 
Święta Rita
Ojciec Pio
Święty Maksymilian
Fatima - orędzie tragedii czy nadziei
Różaniec - ratunek dla świata
 
 

Copyright 2020 by
STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI

 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.