DZIŚ JEST:   18   WRZEŚNIA   2020 r.

Św. Stanisława Kostki
Św. Józefa z Kupertynu
 
 
 
 

Manifest końca Kościoła według modernistów

Manifest końca Kościoła według modernistów

Proces demontażu Kościoła wchodzi w decydującą fazę – coraz głośniej mówi się o konieczności pozbawienia papieża osobistych prerogatyw oraz o demokratyzacji trybu podejmowania decyzji. Rozpisana na długie lata realizacja planu progresistów doby Vaticanum II trwa i zyskuje nowych zwolenników. Na polskim rynku ukazał się właśnie ich manifest, promowany przez „Gazetę Wyborczą” i „Tygodnik Powszechny”. 

 

Nakładem Wydawnictwa WAM, reklamującego się jako najstarsze wydawnictwo katolickie w Polsce, ukazała się pozycja „Nowa wizja zarządzania Kościołem”. Jezuici opublikowali pracę księdza Damiana Wąska z krakowskiego Uniwersytetu Papieskiego, kapłana diecezji bielsko-żywieckiej.


Nowy kształt wiary i demokratyczna rewolta

Co proponuje ksiądz Wąsek? Otóż przygotował on „uzasadnienie” dla demokratycznej rewolty w Kościele Chrystusowym! Władza papieska została zaatakowana już podczas obrad ostatniego Soboru. Proponowano wówczas większą kolegialność w zarządzaniu Kościołem, większą rolę synodu biskupów i krajowych episkopatów. Mimo, iż najbardziej radykalne postulaty ojców soborowych nie uzyskały akceptacji, współcześni nam moderniści traktują je już niemal jako oczywistość, ich realizację nazywając „kwestią czasu”. Duch posoborowego reformatorstwa unosi się zresztą nad każdą kartą książki księdza Wąska.


Duchowny słusznie zauważa, że „nowy kształt wiary” zaproponowany po Soborze Watykańskim II „przekłada się na podejście do liturgii i sakramentów”. Duchowny nie postuluje jednak, oczywiście, powrotu do „kształtu wiary” sprzed Soboru, czyli, na przykład,  prezentowania bardziej pobożnego podejścia do liturgii i sakramentów i kształcenia tej cnoty u wiernych. Pisze natomiast, że „niewystarczające jest jedynie akcentowanie potrzeby regularnego przystępowania do spowiedzi świętej, udziału w Eucharystii czy nabożeństwach, ale wierni oczekują łączenia dogmatycznego aspektu tych rytów z egzystencjalnym”. Ta „mentalna zmiana” ma dotyczyć „sposobu funkcjonowania struktur kościelnych na wszystkich odcinkach życia eklezjalnego”. Potrzeba dokonania rewolucji w zarządzaniu Kościołem wynikać ma więc z rzekomego „oczekiwania wiernych”.


Pomysły heretyków i schizmatyków

Na kogo powołuje się w swym wywodzie duchowny? Lista autorytetów wzywających do zmiany widzialnej i wynikającej z Objawienia formy Kościoła jest porażająca. Otwiera ją Hans Küng, o którym Kościół orzekł iż odszedł od integralnej wiary katolickiej i dlatego nie może być uważany za teologa katolickiego. Księdzu Wąskowi to jednak nie przeszkadza. Wśród autorów, którzy inspirowali duchownego do rozpisania celów rewolucji w Kościele znaleźli się także: autorytet środowiska lewicy laickiej, ojciec Ludwik Wiśniewski oraz… byli duchowni - Tadeusz Bartoś oraz Tomasz Węcławski.


Ksiądz Wąsek wydaje się również wielbicielem myśli kardynała Waltera Kaspera, stojącego dziś na czele postępowej frakcji wśród duchownych. To właśnie jego referat przyczynił się do wywołania gorszącego zamętu podczas ubiegłorocznego synodu biskupów – niemiecki duchowny zaproponował bowiem „debatę nad udzielaniem Komunii Świętej” rozwodnikom żyjącym w nowych związkach. Autor „Nowej wizji…” zresztą się z tym postulatem zgadza.


Jakby tego było mało, kształt papieskiej władzy ksiądz Wąsek podważa cytując dziesiątki razy… prawosławnego teologa Oliviera Clementa, sprowadzającego Namiestnika Chrystusa do bliżej nieokreślonej roli „strażnika obiegu miłości”.


Magisterium „nie koresponduje z oczekiwaniami wiernych”

Co proponuje więc tak ukształtowany ksiądz z diecezji bielsko-żywieckiej? Po pierwsze, za kardynałem Kasperem powtarza, że Duch Święty może działać na sposób demokratyczny – „to, że biskupi mają obowiązek wsłuchiwania się w opinie oddolne i poważnego ich traktowania, wynika nie tyle z szacunku dla ludu Bożego, którym kierują, ile z akceptacji faktu, że Duch Święty nie jest zastrzeżony dla określonego stanu w Kościele, ale działa w sercach wszystkich ochrzczonych” – czytamy. Asystencja Ducha Świętego towarzyszy więc nie tylko papieżowi czy kardynałom podczas konklawe, ale każdej grupie wiernych, choćby nie wiem co myślała. Jeśli wierni nie są jednak z jakiegoś powodu jednomyślni, zapewne powinni wyrażać swoje zdanie w głosowaniu – być może Duch Święty akurat asystuje większości? Trudno nie postawić takiej tezy czytając pochwały księdza Wąska dla coraz liczniejszych pomysłów na różnego rodzaju ankiety, mające służyć rozpoznawaniu „powszechnego zmysłu wiernych”.


Autor powtarza także stary argument modernistów, wedle których Kościół, jeśli jest niedopasowany do świata, musi – dla swojego dobra – czym prędzej się doń upodobnić. Duchowny zastanawia się więc, co zrobić by „wiarygodność Kościoła” względem świata się zwiększała. To postulat szlachetny tylko, jeśli wziąć pod uwagę, że chcemy kogoś nawracać i nie mylimy wiarygodności z aprobatą światowości. „Nowa wizja…” proponuje nam jednak zmianę czegoś znacznie ważniejszego niż tylko stylu posługi pasterzy Kościoła. „W wielu sytuacjach widać, że wrażliwość Magisterium nie koresponduje z oczekiwaniami wiernych (…), biskupi zbyt rzadko słuchają głosu laikatu (…), system zarządzania wiernymi nosi znamiona układu mocno zhierarchizowanego” – twierdzi ksiądz Wąsek. Sprawa wydaje się więc jasna – należy usunąć hierarchię, zdemokratyzować zarządzanie wiernymi oraz… wpływ na kształt Magisterium.


Idea zaangażowania wszystkich wiernych w rządzenie Kościołem jest kluczem do zrozumienia postawy opcji intelektualnej reprezentowanej przez księdza Wąska. Kolegialność, którą postulowali ojcowie soborowi, to dla dzisiejszych progresistów za mało. Autor pisze bowiem, że to „procedury demokratyczne stanowią najdojrzalszą formę sprawowania władzy, więc właśnie tam Kościół powinien szukać inspiracji”. A więc kolegialność zostaje tym samym postulatem zaprzeszłym. Dziś toczy się walka o formalną i realną demokrację w Kościele.


Dla papieża? Diecezja Watykańska!

Demokratyzacja u „dołów” Kościoła nie może się jednak wiązać z niezmiennością prerogatyw „góry”. Ksiądz Wąsek wzywa więc do bardziej kolegialnego zarządzania Kościołem poprzez apel o stworzenie osobnych diecezji rzymskiej i watykańskiej. Tą drugą pozostawiono by papieżowi, jako wspomnianemu „strażnikowi obiegu miłości”. Następca świętego Piotra miałby teraz stanowić już wyłącznie symbol potwierdzający decyzje permanentnego synodu biskupów, o którego to powołanie stara się od jakiegoś czasu szef niemieckiego episkopatu kardynał Reinhard Marx (ciekawe czy zastanawiał się przy tym, czy w przypadku wcielenia w życie jego innego postulatu, mówiącego o możliwości mianowania biskupów przez wiernych – kiedykolwiek uzyskałby sakrę?). Dodajmy, że ksiądz Wąsek oczywiście ciepło wyraża się o wizji demokratycznych „wyborów biskupa”.


W myśl autora „Nowej wizji…”, papież, oprócz utraty najważniejszych uprawnień, sprowadzony miałby zostać do roli formalnego przywódcy na stanowisku z cenzusem wieku. Po osiągnięciu 75 lat musiałby przymusowo odchodzić na emeryturę. Propozycja ta doskonale obrazuje skrajną niechęć rewolucjonistów do jakichkolwiek obecnych w Kościele widzialnych oznak monarchizmu. Co ciekawe, gdyby taki zapis wprowadzono po pontyfikacie Piusa XII, połowa soborowych i posoborowych papieży nie mogłaby zostać wybrana na urząd Piotrowy.


Demokracja demokracją, ale ktoś to musi jednak kontrolować – chciałoby się strawestować klasyka czytając o kolejnym postulacie księdza Wąska. Papieża trzeba by wybierać, ale z góry ustalone miałoby być, z jakiego kontynentu nowy przywódca Watykanu ma pochodzić. Autor domaga się bowiem „rotacyjności kontynentalnej” podczas konklawe.


Chwalą w „Tygodniku” i „Gazecie”. Przypadek?

Wydaną w listopadzie pracę księdza Wąska do tej pory zauważyły dwa – choć może właściwie jedno – środowisko – „Tygodnik Powszechny” i „Gazeta Wyborcza”. Ksiądz Adam Boniecki w tekście zatytułowanym „Utopia do zastosowania” (sic!) chwali „ten typ myślenia o reformie Kościoła”, określając go mianem wnikliwego, trzeźwego i twórczego. Zastanawia się przy tym, czy papież Franciszek (pierwszy po Soborze papież, który nie uczestniczył w Vaticanum II) spełni tę „soborową misję” do końca?


Jan Turnau („Niech się kuria nie szarogęsi”) chwali wydaną przez WAM publikację z nieco mniejszym entuzjazmem. O ile podoba mu się perspektywa demontażu hierarchiczności i pomysł decentralizacji, o tyle „przeniesienie maksymalnej ilości kompetencji na jak najniższe szczeble struktur kościelnych, pozwalając poszczególnym biskupom na daleko idącą swobodę w kształtowaniu życia pastoralnego” budzi już jego wątpliwości. Nie wszyscy biskupi mogliby bowiem prowadzić lokalny Kościół zgodnie z wizją modernistów! I co wtedy?


Postulat demokratyzacji Kościoła określany jest przez autora „Nowej wizji…” mianem umiarkowanego. Może to świadczyć albo o braku rozsądku, albo o sprycie reprezentowanej przezeń frakcji ideowej. Przypomnijmy bowiem, że w ciągu ostatniego wieku zmian w Kościele nie przeprowadzały wcale grupy pozostające na pozycjach skrajnych, ale tak zwana „trzecia partia” – a więc hierarchowie określający siebie mianem umiarkowanych, dążących do dialogu między oboma skrzydłami, a na koniec i tak przyjmujący niemal wszystkie postulaty skrzydła lewego. Próba ustawienia się osób postulujących pełną demokratyzację Kościoła na pozycjach umiarkowanych zakrawa jednak na co najwyżej niezbyt udany żart. To oni jednak będą najsilniej wpływać na rzeczoną „trzecią partię”.


Ksiądz Wąsek zapytuje czytelników „w jakim kierunku modyfikować sposób funkcjonowania struktur i urzędów kościelnych, by katolicyzm był bardziej przekonujący dla własnych wyznawców i stanowił wiarygodną ofertę dla niewierzących oraz wierzących trochę inaczej?”. Wygląda na to, że dramatyczne posoborowe doświadczenia niczego nie nauczyły grupy sądzącej, iż Kościół będzie bardziej przekonujący dla świata tylko wtedy, gdy stanie się taki jak ów świat. Moderniści wydają się wyrażać pragnienie nie tylko (niemożliwej przecież) utraty przez Kościół nadprzyrodzonego charakteru. Chcieliby również zniszczyć jego niepowtarzalną ziemską formę.

 


Krystian Kratiuk
DATA: 2015-03-03 07:45
AUTOR: KRYSTIAN KRATIUK
 
 
Podziel się:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
DOBRY TEKST
0
 
 
 
Skomentuj artykuł
Nick *:
Twoja opinia *:
wyślij opinie
Regulamin forum portalu PCh24.pl.
Kliknij aby przeczytać

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

 

Komentarze

Kościół nie może stopić się ze światem, bo wtedy zatraci swój charakter. Kościół ma być sobą, ukształtowany przez Wolę Boga! Kościół ma głosić Słowo, a nie reklamowe hasła. Bez względu na presję, bez względu na czasy. Kościół musi pozostać Kościołem - takim, żeby był miły Panu Bogu. Bo w Kościele wierni chcą znaleźć Boga, a nie wariację na temat spraw duchowych.
ponad 1 rok temu / Czytelniczka
 
Drodzy Państwo ! Gra nie toczy się tylko o Kościół Katolicki ... On "tylko" jest największą przeszkodą do opanowania całego świata przez różne "przestępcze klany" . Przeszkodą są zasady , niezmienne prawa i moralność - jeśli się je pokona - można świat dowolnie modelować będąc dyktatorem dla ogłupiałych mas ludzkich . Sądzę , że wspieranie ekspansji muzułmańskiej do Europy , też ma służyć wstępnemu osłabieniu Chrześcijaństwa ... W następnej kolejności zabiorą się za Islam, który jest dużo łatwiejszy do modyfikacji , bo prymitywny ... Lewactwo nie walczy z Kościołem dla pustego zwycięstwa , tylko dla PRZEMODELOWANIA ŚWIATA wg szatańskiej ideologii .
ponad 5 lat temu / Vito
 
Módlmy się o nawrócenie heretyków w łonie Kościoła.
ponad 5 lat temu / beta
 
?Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy ? niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście ? niech będzie przeklęty!? (Ga 1,8-9)
ponad 5 lat temu / DM
 
Jako remedium na tak jawnie heretyckie poglądy polecam doskonałą książkę Jozepha Ratzinger\'a "Kościół - wspólnota w drodze" wyd. Jedność. Jest tam doskonale uargumentowany niekatolicki charakter tego rodzaju żądań.
ponad 5 lat temu / matt
 
Ponowna kasata!
ponad 5 lat temu / John Galt
 


 
Top Komentowane
 
1
1
1
1
1
 

 
 
Święta Rita
Ojciec Pio
Święty Maksymilian
Fatima - orędzie tragedii czy nadziei
Różaniec - ratunek dla świata
 
 

Copyright 2020 by
STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI

 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.