DZIŚ JEST:   16   GRUDNIA   2019 r.

Św. Adelajdy, cesarzowej
Bł. Marii od Aniołów
 
 
 
 

Histeryczna deklaracja polityczna Papieskiej Akademii Nauk. Chodzi o Agendę 2030

Histeryczna deklaracja polityczna Papieskiej Akademii Nauk. Chodzi o Agendę 2030
Źródło: pixabay.com

W dramatycznej deklaracji politycznej przeplatanej groźbami i ostrzeżeniami Watykan wzywa świat do „dekarbonizacji systemu energetycznego tak szybko, jak to tylko możliwe”, by uniknąć nieodwracalnych szkód dla ludzkości i ekosystemów. Jednocześnie wzywa do realizacji wszystkich celów depopulacyjnej Agendy 2030 i wyraża wdzięczność politykom lewicowym za propagandę klimatyczną.

 

W „Deklaracji końcowej: Nasza planeta, nasze zdrowie, nasza odpowiedzialność”, powstałej po listopadowej konferencji i warsztatach poświęconych rzekomemu ociepleniu klimatu, zanieczyszczeniu powietrza i zdrowiu, a wydanej 4 grudnia, Papieska Akademia Nauk ostrzega, że ​​„istnieje mniej niż dziesięć lat”, aby wprowadzić serię radykalnych działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych rzekomo wywołanym przez człowieka. „Czas działać już teraz” – czytamy w dokumencie.

 

Z treścią deklaracji można zapoznać się na stornie Papieskiej Akademii Nauk. 

 

Autorzy oświadczenia alarmują, że z powodu zmian klimatycznych i zanieczyszczenia powietrza sama struktura życia na Ziemi, w tym życie ludzi jest poważnie zagrożone. Proponuje się „rozwiązania skalowalne”, aby uniknąć takich katastrofalnych zmian. Te rozwiązania miałyby być zastosowane w ciągu najbliższych 10 lat, by „zachować jakość naszego życia dla przyszłych pokoleń. Czas na działanie jest teraz” – czytamy.

 

„My, ludzie, tworzymy nową i niebezpieczną fazę ziemskiej historii, którą nazwano Antropocenem. Termin ten odnosi się do ogromnego wpływu działalności człowieka na wszystkie aspekty fizycznych systemów Ziemi i życie na planecie. Niebezpiecznie ocieplamy naszą planetę, pozostawiając za sobą klimat, w którym rozwinęła się cywilizacja. Wraz ze wzrostem zmian klimatycznych narażamy się na ogromne ryzyko masowego nieurodzaju, nowych i ponownie pojawiających się chorób zakaźnych, ekstremalnych temperatur, suszy, wielkich huraganów, powodzi i gwałtownie rosnących poziomów mórz. Działania gospodarcze, które przyczyniają się do globalnego ocieplenia, powodują również inne głębokie szkody, w tym zanieczyszczenie powietrza i wody, wylesianie i masową degradację gleby, przyczyniając się do wyginięcia gatunków niespotykanego w ciągu ostatnich 65 milionów lat, a także stanowiąc poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia poprzez wzrost chorób serca, udaru mózgu, chorób płuc, zdrowia psychicznego, infekcji i nowotworów” – to tylko fragment alarmistycznej deklaracji.

 

Autorzy dokumentu przewidują zaostrzenie obecnej bezprecedensowej wędrówki ludów (migracji) i pogłębienie ubóstwa wskutek podsycania przemocy i konfliktów. „Najbiedniejsi” mieszkańcy planety, którzy wciąż opierają się na XIX-wiecznych technologiach, aby zaspokoić podstawowe potrzeby, ponoszą ogromny ciężar szkód spowodowanych działalnością gospodarczą „bogatych”. „Bogaci” też ponoszą wysokie koszty związane z częstszymi powodziami, burzami, skrajnymi temperaturami, suszami i poważnymi pożarami lasów.

 

W deklaracji stwierdzono, że spalanie paliw kopalnych i biomasy stałej uwalnia niebezpieczne substancje chemiczne do atmosfery. „Zmiana klimatu” spowodowana paliwami kopalnymi i innymi rodzajami działalności ludzkiej, stanowi egzystencjalne zagrożenie dla homo sapiens i przyczynia się do masowego wymierania gatunków. Ponadto zanieczyszczone powietrze spowodowane tą samą działalnością jest główną przyczyną przedwczesnych zgonów na całym świecie.

 

Zmiany klimatu i zanieczyszczenie powietrza - według uczestników konferencji - są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ emisje zanieczyszczeń powietrza i zmieniających klimat gazów cieplarnianych oraz innych cząstek powstają w dużej mierze wskutek wykorzystania przez ludzi paliw kopalnych i paliw z biomasy, przy dodatkowym wpływie rolnictwa i zmian użytkowania gruntów. To powiązanie zwielokrotnia koszty wynikające z obecnej niebezpiecznej trajektorii, ale może również zwiększyć korzyści płynące z szybkiego przejścia na zrównoważoną energię i użytkowanie gruntów – dowiadujemy się z deklaracji, która ma charakter polityczny. „Niezbędny jest zintegrowany plan drastycznego ograniczenia zmian klimatycznych i zanieczyszczenia powietrza” - czytamy.

 

Autorzy ubolewają z powodu emisji tak znacznych zanieczyszczeń i niezrównoważonego wykorzystania warstw wodonośnych i wód powierzchniowych, co stanowi poważne zagrożenie dla dostępności świeżej wody oraz bezpieczeństwa żywnościowego.

 

Proklamują więc „szybkie przejście na system energetyczny o zerowej emisji dwutlenku węgla - zastępując węgiel, ropę i gaz energią wiatrową, słoneczną, geotermalną i innymi źródłami o zerowej emisji dwutlenku węgla, drastycznie redukując emisje wszystkich innych zanieczyszczeń powodujących zmiany klimatu i stosując zrównoważone praktyki użytkowania gruntów”. Ma to zapobiec katastrofalnym „zmianom klimatu”, zmniejszając jednocześnie ogromne obciążenia chorobami powodowanymi zanieczyszczeniem powietrza i „zmianą klimatu”.

 

Deklaracja stwierdza, że „rządy i inne zainteresowane strony powinny pilnie zastosować praktyczne rozwiązania”. Proponuje się, by kwestie zdrowotne miały kluczowe znaczenie dla polityki, by ustabilizować rzekome zmiany klimatyczne, wprowadzić gospodarkę „o zerowej emisji dwutlenku węgla, a także zerowym zanieczyszczeniu powietrza” i zapobiec zakłóceniom w ekosystemie. „Wszystkie państwa powinny pilnie zrealizować globalne zobowiązania zawarte w Agendzie 2030 (w tym cele zrównoważonego rozwoju) i paryskim porozumieniu klimatycznym” – czytamy. I dalej: „Państwa winny całkowicie przestawić systemy energetyczne, pozbywając się węgla tak szybko, jak to możliwe i nie później niż w połowie stulecia, przechodząc od energii pochodzącej z węgla, ropy i gazu do energii wiatrowej, słonecznej, geotermalnej i innych źródeł o zerowej emisji dwutlenku węgla”.

 

„Bogaci” mają nie tylko szybko przejść na bezpieczną energię, ale także mają zapewnić finansowanie „ubogim” w zakresie kosztów przystosowania się do zmian klimatu, szybko zmniejszyć niebezpieczne zanieczyszczenia powietrza, w tym krótkotrwałe zanieczyszczenia klimatu metanem, ozonem, węglem i fluorowęglowodorami. Kraje mają całkowicie zrezygnować z wylesiania i rewitalizować zdegradowane tereny. W deklaracji stwierdza się nawet, że w celu przyspieszenia dekarbonizacji gospodarki światowej, powinny istnieć drogie pozwolenia na emisję dwutlenku węgla oparte na szacunkowych kosztach społecznych używania węgla, w tym na wpływie zanieczyszczenia powietrza na zdrowie.

 

Należy propagować badania i rozwój technologii w celu usunięcia dwutlenku węgla bezpośrednio z atmosfery, nawiązać współpracę między naukami o zdrowiu i klimatem, aby „stworzyć silny sojusz na rzecz zrównoważonego rozwoju; promować zmiany zachowań korzystne dla zdrowia ludzi i ochrony środowiska, takie jak zwiększenie diet opartych na roślinach; edukować i wspierać młodych, aby stali się liderami zrównoważonego rozwoju”. „Winno się promować sojusz, który skupia naukowców, decydentów, pracowników służby zdrowia, przywódców duchowych, społeczności i fundacje, aby wspierać transformację społeczną niezbędną do osiągnięcia naszych celów w duchu encykliki papieża Franciszka Laudato si” – czytamy.  

 

Na koniec uczestnicy sympozjum watykańskiego i autorzy deklaracji zaapelowali do pracowników służby zdrowia, aby: angażowali się, edukowali i promowali łagodzenie zmian klimatycznych oraz podejmowali zapobiegawcze działania w zakresie zdrowia publicznego w związku z zanieczyszczeniem powietrza i zmianą klimatu; informowali opinię publiczną o wysokich zagrożeniach dla zdrowia związanych z zanieczyszczeniem powietrza i zmianą klimatu. „Sektor zdrowia powinien wziąć na siebie odpowiedzialność za kształtowanie zdrowej przyszłości. Wzywamy do znacznej poprawy wydajności energetycznej; i elektryfikacji globalnej floty pojazdów” – czytamy.

 

Uczestnicy konferencji w sposób szczególny podziękowali światowym przywódcom, którzy uczestniczyli w ostatnich warsztatach w Watykanie, a zwłaszcza gubernatorowi Kalifornii Jerremu Brownowi, gubernatorowi Alberto Rodríguez Saá z San Luis w Argentynie, dr Marcelo Mena, minister środowiska Chile, Kevinowi de León, prezydentowi Pro Tempore z kalifornijskiego Senatu i kongresmenowi Scottowi Petersowi z USA. Podziękowano licznym protestanckim, zwłaszcza ewangelickim przywódcom i politykom, działaczom WHO i innych oenzetowskich agend za wkład w przygotowanie skandalicznej deklaracji. „Doceniamy główny wkład w opracowanie deklaracji dr. Marii Neiry (WHO), Andy'ego Hainesa (Szkoła Higieny i Medycyny Tropikalnej z Londynu) i Jos Lelieveld (Max Planck Institute of Chemistry, Mainz).

 

Sponsorem warsztatów była: Maria Neira z WHO; Dr Bess Marcus i Michael Pratt z Instytutu Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego; Dr Erminia Guarneri i Rauni King z Fundacji Miraglo. Pod deklaracją powołującą się na stronnicze i sfałszowane raporty IPCC z 2013 r. oraz nowe dane opublikowane od 2013 r., w tym kilka raportów komisji LANCET i WHO podpisali się Monsignor Marcelo Sánchez Sorondo (Kanclerz PAS) prof. Joachim von Braun, ekonomisty z uniwersytetu w Bonn, Margaret Archer (Przewodnicząca PASS) Veerabhadran Ramanathan (PAS i UCSD), Partha Dasgupta (PASS i CU), prof. Peter Raven, prof. Jeffrey Sachs (UN SDSN), liczni gubernatorzy z USA, Argentyny, z Niemiec, Wielkiej Brytanii itp.

 

Dokument wydany przez Papieską Akademię Nauk jest pełen nienaukowych stwierdzeń. Stanowi swoistą mieszanką ideologii politycznej i apokaliptycznych wizji, obliczonych na wywołanie masowej histerii. Oświadczenie przypomina raporty i deklaracje sprzed lat Klubu Rzymskiego, które straszyły wyczerpaniem się zasobów ropy do 2000 roku i domniemaną eksplozją demograficzną. Pod tekstem podpisali się uczestniczy listopadowej konferencji watykańskiej –  liczna ekipa propagatorów aborcji i zwolenników ograniczenia liczby ludności na świecie, którzy w sposób nieuprawniony łączą rzekome globalne ocieplenie, za które obciąża się ludzi z realnym problemem zanieczyszczenia środowiska.

 

Zanieczyszczenie środowiska nie ma związku z rzekomym ociepleniem klimatu, ponieważ zanieczyszczenie wiąże się z obecnością w powietrzu niebezpiecznych drobnych cząstek stałych, podczas gdy propaganda dotycząca globalnego ocieplenia koncentruje się na emisji dwutlenku węgla. Ekspozycja człowieka na drobne cząsteczki zwiększa ryzyko ostrych infekcji dolnych dróg oddechowych, przewlekłej choroby płuc, chorób serca, udaru i raka płuc, podczas gdy ekspozycja na dwutlenek węgla - bezbarwny, bezwonny, nietrujący gaz - nie wywołuje żadnego z tych efektów i w rzeczywistości jest niezbędna do życia na ziemi.

 

Mario Loyola z Wisconsin Institute for Law and Liberty w swoim przełomowym eseju z 2016 r. zatytułowanym „Zmierzch zmian klimatu”, zwrócił uwagę, że rzekome zmiany klimatu spowodowane przez człowieka są idealnym narzędziem do realizacji programu politycznego, mającego na celu odgórną reorganizację działalności gospodarczej i redystrybucję dochodów.  Skrytykował też Watykan za to, że pomaga  posuwać naprzód tak „ideologicznie napędzaną agendę”.

 

Źródło: pas.va

AS


DATA: 2017-12-06 15:46
 
 
Podziel się:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
DOBRY TEKST
2
 
 
 
Skomentuj arytukuł
Nick *:
Twoja opinia *:
wyślij opinie
Regulamin forum portalu PCh24.pl.
Kliknij aby przeczytać

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

 

Komentarze

Towarzysze w sutannach judzą . Aj waj będzie straszno .
ponad 2 lata temu / Wojciech
 
Rzym utraci wiarę i stanie się siedziba Antychrysta..NMP Lasalete
ponad 2 lata temu / Biały orzeł
 
Trzeba było nie bombardować Libii i Syrii to by nie było żadnej "wędrówki ludów", guzik to ma wszystko wspólnego z tzw. ociepleniem. Kardynał Burke daje do zrozumienia, że być może zbliżamy się do czasów ostatecznych (to chyba pierwsze takie słowa tak wysoko postawionego pasterza), a Watykan wspólnie z lewactwem walczy z dwutlenkiem węgla. Zgroza.
ponad 2 lata temu / abc
 
Jako wykładowca polibudy, powiem krótko. To Papieska Akademia Nieuk(ów). Ci ludzie nie mają cienia bladego pojęcia o wymianie ciepła.
ponad 2 lata temu / SN
 
Bergolianizm czystej wody!! Czy Kościół się z niego podniesie?
ponad 2 lata temu / Jacek
 
Litości - przerażą mnie marksizm, który sie panoszy w Watykanie!. A może warto by było uznać, że anomalie klimatyczne, klęski urodzajów etc to pokłosie grzechów. Naprawdę gdyby z taka samą troską zajmowano się nawracaniem grzeszników, potępianiem grzechów, nieprawości współczesnego świata + zaniechania niesienia ewangelii niewiernym.
ponad 2 lata temu / jujka
 

 
Top Komentowane
 
1
1
1
1
1
 

Nie ma go na naszym portalu?
Napisz! Krótkie komentarze lub felietony - opublikujemy je na Pch24.pl
 
 
 
 
Święta Rita
Ojciec Pio
Święty Maksymilian
Fatima - orędzie tragedii czy nadziei
Różaniec - ratunek dla świata
 
 

Copyright 2019 by
STOWARZYSZENIA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
M. KS. PIOTRA SKARGI

 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.