DZIŚ JEST:   24   LISTOPADA   2020 r.

Chrystusa Króla Wszechświata
Św. Andrzeja Tran An Dung i towarzyszy
 
 
 
 

Barbarzyńcy u bram

Barbarzyńcy u bram
fot. Fot. Krzysztof Wojciewski/FORUM
#B    #REFORMA ROLNA    #KRZYWDA    #CERKWIE    #KOLEKTYWIZACJA    #WŁASNOŚĆ PRYWATNA    #WOJNA POLSKO-BOLSZEWICKA    #WYWŁASZCZENIE    #BIAŁORUSINI    #GWAŁTY    #NAJAZD    #CZEKA    #SWOŁOCZ    #JIDYSZ    #KONARMIA    #BUDIONNY    #TUCHACZEWSKI    #GALREWKOM    #POLREWKOM    #CHŁOPI    #NAWAŁA    #HORDY    #JÓZEF PIŁSUDSKI    #WILNO    #BOLSZEWICY    #ARMIA CZERWONA    #TERROR    #WOJSKO POLSKIE    #KRESY    #LEWICA    #ŻYDZI    #PRZEŚLADOWANIA    #ROSJANIE    #KATOLICY    #SOCJALIZM    #LENIN    #ZSRR    #KRADZIEŻ    #KOŚCIOŁY    #ROBOTNICY    #LWÓW    #MORDERSTWA    #BITWA WARSZAWSKA    #1920    #SOWIECI    #POLACY    #KOMUNIZM

Atak Sowietów na Polskę latem 1920 roku często określany jest mianem bolszewickiej nawały. Same działania „czerwonych” przedstawia się jako ambitny plan podboju całego świata. Chociaż zajęcie Polski miało być preludium do rozplenienia komunizmu na całym świecie to wkroczenie wojsk bolszewickich na ziemie Rzeczypospolitej trudno nazwać szczególnie spektakularnym wydarzeniem.

Bolszewicy wprowadzali swoje rozwiązania ustrojowe na bieżąco. Komunizm miał być "tu i teraz". Nie czekali na "wyzwolenie" proletariatu w Berlinie, Pekinie czy Nowym Jorku. Terror jako nieodłączna część każdej formy marksizmu pojawiał się od razu po wkroczeniu żołnierzy Armii Czerwonej na Kresy, a potem do centralnej Polski.

Budowa socjalizmu na naszych ziemiach interesowała przede wszystkim komunistów polskiego pochodzenia. Nie był to jednak przejaw patriotyzmu a kwestia ambicji. Tutejszy ruch socjalistyczny miał tradycje nie mniej bogate niż ten rosyjski. Nasi rodacy reprezentujący część ruchu robotniczego odcinającą się od jakiegokolwiek przywiązania narodowego nie chcieli być wyłącznie pokornymi administratorami zajętych ziem, popychadłami Sowietów. Na szczęście, nie mieli jednak szans realizować własnej wizji socjalizmu, nieco odmiennej od tej rosyjskiej. Można o nich powiedzieć nawet, mówiąc językiem Lenina, że komuniści polskiego pochodzenia cierpieli na dziecięcą chorobę lewicowości. Ich własne plany zderzyły się jednak z ambicjami. Brakowało im społecznego oparcia. Zresztą z myślą o nich Moskwa zaplanowała wyłącznie Polskę ograniczoną do obszaru etnograficznego. Na Kresach panowały odmienne zasady administracyjne.

Chociaż Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski już od początku był posłusznym narzędziem polityki Kremla, to panująca wśród jego polityków chęć zachowania niezależności miała nie tylko osobiste powody. Ofensywa Piłsudskiego, która zaowocowała zdobyciem Kijowa, była w dłuższej perspektywie sukcesem wątpliwym. Bolszewicy nie ponieśli poważniejszych strat, a działania polskich wojsk wywołały patriotyczną euforię w Rosji. Nastroje narodowe w Sowietach rozgorzały do tego stopnia, że władze nie wiedziały co zrobić z tym "problemem". Do Armii Czerwonej dołączały tysiące osób motywowanych chęcią obrony ojczyzny, a do bolszewików przystawali antykomunistycznie nastawieni dotąd oficerowie. Fala wielkoruskiego szowinizmu przerażała internacjonalnych do szpiku kości polskich komunistów. Dodatkowym powodem do obaw były działania administracyjne lokalnych komitetów, zakładanych przez Sowietów na Kresach. Ustanawiały one dwa języki urzędowe. Nie było jednak wśród nich polskiego, a rosyjski i jidysz.

Bolszewickie porządki
Prawdziwe oblicze bolszewizmu w całej okazałości poznała między innymi ludność Tarnopola. Miasto było pod zarządem GalRewKomu, czyli Galicyjskiego Komitetu Rewolucyjnego. Nawet wyrażający niekiedy sympatię do lewicy miejscowi Żydzi szybko zmieniali zdanie po kontakcie z tą rzekomą awangardą ludzkości.
Część mieszkańców od razu  została wyrzucona ze swoich mieszkań. Było to jednak zgodne z ideologią komunistyczną. Nowi lokatorzy bez skrupułów grabili nawet swoje tymczasowe domostwa. Sprzeciw karano śmiercią, a na budynku CzeKa [Czerezwyczajnej Komisii – Komisji Nadzwyczajnej do Walki z Kontrrewolucją, Spekulacją i Nadużyciami Władzy] namalowano oko i ucho symbolizujące wszechwiedzę policji politycznej. Ofiary egzekucji były zmuszane do samodzielnego kopania własnych grobów. Co ciekawe, sowieccy okupanci ogołocili w Tarnopolu kościół katolicki, ale cerkiew pozostawili nietkniętą. Życie społeczne i towarzyskie przestało istnieć, przerażeni ludzie ukrywali się w domach.

Na okupowanych terenach kresowych sowiecka władza upaństwowiła dzieci, które otrzymały bolszewickich opiekunów. Centralnie sterowała także sektorem spożywczym. Aparat administracyjny wprowadził kartki na żywność i zarządził państwowy monopol na towary pierwszej potrzeby. Zorganizowano zbiorowe żywienie i walkę ze „spekulantami”.

Bolszewicy mogli początkowo liczyć jeśli nie na przychylność, to chociaż na neutralność ludności białoruskiej. Wrogiem byli dla nich „polskie pany” – czyli miejscowi posiadacze ziemscy naszej narodowości. Jednak swoimi działaniami „czerwoni” szybko zrazili Białorusinów i polską biedotę sceptyczną wobec resztek feudalnego porządku. W miejscowych uderzali sowiecką polityką gospodarczą, rekwirowaniem żywności, nawet jeszcze niedojrzałych płodów rolnych. Najbardziej obrzydliwe były jednak zakrojone na szeroką skalę gwałty popełniane na ludności chrześcijańskiej i żydowskiej. Krasnoarmiejcy określali je jednak szyderczo jako zaszczyt dla miejscowych kobiet.

Tereny między Bugiem na wschodzie, Prusami na północy a linią frontu na zachodzie i południu były obszarem działalności Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski, znanego pod typowo rosyjskim skrótem Polrewkom. Na czele jego czele stał Julian Marchlewski, jednak najwyżej postawionym w hierarchii członkiem był Feliks Dzierżyński, twórca sowieckiej policji politycznej. Prace tego organu nie trwały długo, zdążył on jednak stworzyć fundamenty swojego programu.

Celem Polrewkomu było obalenie rządu RP, nazwanego w manifeście "burżuazyjno-szlacheckim". W tekście dominowały wątki typowo komunistyczne, takie jak zagarnięcie własności prywatnej czy poszanowanie wolności wyłącznie osób sprzyjających nowej władzy. Stawiano na nacjonalizację przemysłu oraz odbieranie właścicielom majątków. Obowiązywać miał model gospodarki centralnie planowanej.

Co ciekawe, komitet pracował w komfortowych warunkach - w białostockim pałacu Branickich. Na okupowanych terenach dokonał m.in. reformy administracyjnej, ustanawiając charakterystyczne dla Rosji obwody w miejsce tradycyjnie polskich województw. Polrewkom ustanowił język polski jako urzędowy na ziemiach na zachód od Bugu.

Stu za jednego
Antyklerykalnym narzędziem niezrealizowanego na szczęście programu była "deklaracja o wolności sumienia". Innym przeszczepionym z sowieckiej Rosji pomysłem okazała się polska Armia Czerwona. Jednak entuzjazm do niej nie mógł budzić radości bolszewików – w ciągu dwóch tygodni do formacji zgłosiło się zaledwie… 175 osób.

Władza Polrewkomu to jednak nie tylko reforma rolna, nacjonalizacja przemysłu, rekrutacja do rzekomo polskiej armii i antyklerykalizm. To także fizyczna eliminacja osób o poglądach antykomunistycznych lub pochodzeniu niezgodnym z socjalistyczną wizją świata.

Norman Davies w książce "Orzeł biały i czerwona gwiazda" podaje, że Lenin planował wydanie rozkazu o rozstrzeliwaniu stu Polaków za każdego zabitego przez Rzeczpospolitą komunistę. Doskonale świadczy to o skali przemocy stosowanej przez bolszewików na zajętych terenach. Dowódca 1. Armii Konnej, Semion Budionny słynął z zakopywania ludzi żywcem i dobijania rannych.

Oprócz tego, że nowa, socjalistyczna władza odbierała majątki ziemskie posiadaczom, Armia Czerwona dokonywała przymusowych rekwizycji kontyngentów żywnościowych, czym istotnie zubożała chłopów. Ucisk dotknął także kolejną grupę, którą komunizm uważał za szczególnie ważną - robotników. Pod rządami Polrewkomu represje dotknęły wszystkich partii robotniczych, ale nie tylko. Niepokornych Polaków-katolików oraz inne osoby oponujące przeciwko nowemu porządkowi społeczno-ekonomicznemu sądziły zorganizowane w pośpiechu trybunały.

Ponieważ okupowane przez bolszewików latem 1920 roku ziemie były obszarem słabo uprzemysłowionym, istotne zagadnienie stanowiła kwestia rolnictwa i własności ziemi. Sowietom zależało na poparciu ludności chłopskiej. I tym razem tutejsi komuniści okazali się gorliwsi od swoich sowieckich towarzyszy. Skonfiskowanej ziemi nie rozparcelowali między włościan gdyż uważali, że będzie to utrudnieniem dla planowanej w przyszłości kolektywizacji. Lenin jednak wiedział, że tymczasowe przekazanie chłopom ziemi zwiększy zaufanie do bolszewików, co w kontekście wojny okaże się korzystne. Jednak, na szczęście dla wolnej Rzeczypospolitej, polskojęzyczni komuniści postanowili trwać przy ortodoksji. Lenin był na nich wściekły.

Rozbójnicy i bluźniercy
Gospodarczą formą represji było także drukowanie pieniędzy na miejscu. Niektóre bolszewickie oddziały woziły ze sobą sprzęt poligraficzny. Takimi zadrukowanymi papierami płacono chłopom za żywność czy inne potrzebne dobra, o ile jakoś komunista chciał udawać przyzwoitego i nie kraść. Mimo starań do sowietów przylgnęło określenie „koniokrady”.

Największe zagrożenie ze strony bolszewików, zarówno na Kresach jak również w centralnej Polsce dotyczyło ziemian i duchowieństwa, którzy zareagowali na odezwę kardynała Kakowskiego i pozostali na miejscu. O ile ziemianie próbowali się ukryć to księża pozostawali przy swoich wiernych. Przedstawiciele obu tych grup byli aresztowani lub od razu mordowani. Do bolszewickiej niewoli trafił nawet sejneński biskup pomocniczy Romuald Jałbrzykowski. Dwory palono i rozkradano ich majętności. Podobny los spotykał kościoły czy zabudowania parafialne. Z szat liturgicznych bolszewicy robili sobie ubrania. Niszczyli księgi, zjadali konsekrowane Hostie, napełniali swoje bezbożne brzuchy winem mszalnym. Deptali krzyże, figury świętych i kielichy liturgiczne. Dzięki Bogu Polacy zdołali szybko przegnać „czerwoną” hołotę z dala od swojej ziemi.

Polrewkom już 20 sierpnia uciekał swoim pancernym pociągiem z Białegostoku i wkrótce zakończył działalność. W ciągu nieco ponad dwóch tygodni swojej aktywności zdążył zapisać się jako wierny Sowietom organ nadzorujący terror przeciwko miejscowej ludności. Jedynym aktem nielojalności, jednak nielojalności motywowanej lewicowymi przesłankami, była kwestia agrarna.

Zjawiskiem podobnym do Polrewkomu na południu Rzeczypospolitej był Galrewkom - komitet galicyjski. Jego twórcy, podobnie jak ojcowie Polrewkomu, chcieli być twórcami niezależnego organizmu - Galicyjskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, niezależnej od Polski, Rosji czy Ukrainy.

Niestabilność społeczno-polityczna połączona z terrorem funkcjonującym na terenach administrowanych przez te oba ciała była lokalną odmianą podobnego procesu zachodzącego w Rosji. Tam sami bolszewicy uczyli się dopiero komunizmu i nie wiedzieli jak powinien on wyglądać. Wiedzieli jedno – system taki musi być krwawy.

Bezwzględna likwidacja wrogów politycznych, realnych i wyimaginowanych, miała zapewnić władzę przywiezionemu ze wschodu „rządowi”. Nie potrafiła przekonać Polaków do socjalizmu. Niewykluczone, że gdyby tutejsi bolszewicy władający Polrewkomem lepiej traktowali ludność okupowanych terenów to losy wojny polsko-bolszewickiej potoczyłyby się inaczej. Rewolucjoniści nie potrafili jednak ukryć swojej pogardy dla polskości, katolicyzmu i własności.
    

 


Michał Wałach

 

 
DATA: 2015-08-16 07:41
AUTOR: MICHAŁ WAŁACH
 
 
Podziel się:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
DOBRY TEKST
0
 
 
 
Skomentuj artykuł
Nick *:
Twoja opinia *:
wyślij opinie
Regulamin forum portalu PCh24.pl.
Kliknij aby przeczytać

Regulamin forum portalu PCh24.pl:

1) Na forum nie wolno umieszczać komentarzy które:

- promują zachowania dewiacyjne, sprzeczne z prawem naturalnym;

- obrażają wiarę katolicką i Kościół katolicki;

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);

- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);

- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.);

- zawierają linki i adresy do stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe

- są reklamami lub spamem (nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem)

- są bezpośrednimi, brutalnymi atakami na interlokutorów lub nawołują do agresji wobec nich

- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej

- zawierają uwagi skierowane do redakcji PCh24.pl. (za te ostatnie jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy jednak o kontakt mailowy, tylko wówczas mamy bowiem pewność, że trafią one do osób odpowiedzialnych za treść serwisu).

2) Wszystkie komentarze naruszające pkt. 1 niniejszego Regulaminu będą usuwane przez moderatora

 

Komentarze

Dziś, po prawie 100 latach historia zatacza koło. Obecnie nawała bolszewicka nadchodzi z Zachodu wraz z rewolucją kulturalną, a linią frontu są: Warszawa, Bratysława, Budapeszt.
ponad 5 lat temu / Marcin Wawrzyniak
 
Jaki jest JEDYNY sukces polskiej gospodarki?? Wyżebrane Niemieckie pieniądze z EU hahahaha Był Majdan w Kijowie - czas na Śląski Majdan, polskie mohery raus ze Śląska! Jerzy Gorzelik, przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska, o polsce i Śląsku: "Dać polsce Śląsk to tak, jak dać małpie zegarek. No i po 80 latach widać, że małpa zegarek zepsuła." A małpy to się trzyma w klatkach albo na łańcuchu! poloki to ta sama brudna rasa co ruskie! to slurzonce, białe murzyni, śmieci Europy, polak to makumba dla pana Niemca! Mój Majster tak mówi polki to się nadają ino na P Putzfrauen albo Prostituirte -sprzątaczki albo prostytutki, a poloki ino na Penner - menele i racjo mo! najwienksze szczenscie dla poloka to zbierac smieci albo kartoffle u Niemieckiego Bauera potem kupic stary uzywany Niemiecki Volkswagen od Pana Niemca przyjechać nim Niemieckom Autobahnom i sie chwalic nim u innych poloczkow! Polaki to się ina nadajom na mienso armatnie na wojna z ruskimi albo arabami co by r
ponad 5 lat temu / Waldi Antipolacke
 
Dzisiaj zmienili tylko maski, a stoi za nimi dokładnie ta sama szatańska siła co wówczas.
ponad 5 lat temu / abc
 
Nawet wyrażający niekiedy sympatię do lewicy miejscowi Żydzi szybko zmieniali zdanie po kontakcie z tą rzekomą awangardą ludzkości. Julian Marchlewski - Syn Józefa Franciszka i Augusty Rückersfeldt. Najbardziej obrzydliwe były jednak zakrojone na szeroką skalę gwałty popełniane na ludności chrześcijańskiej i żydowskiej. bla, bla, bla. Komunizm stworzyli Żydzi i naród rosyjski był niszczony przez nich. Rewolucją kierowali Lenin i Trocki sponsorowani przez banksterów z Wall Street tak jak dziś Jaceniuk na Ukrainie. W kadrach kierowniczych NKWD ponad 80% stanowili Żydzi. Artykuł zakłamany.
ponad 5 lat temu / Killuminati
 


 
Top Komentowane
 
1
1
1
1
1
 

 
 
Święta Rita
Ojciec Pio
Święty Maksymilian
Fatima - orędzie tragedii czy nadziei
Różaniec - ratunek dla świata
 
 

Copyright 2020 by
STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI

 

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.