DZISIAJ JEST
CZWARTEK 27 LIPCA
Św. Celestyna I, papieża
Bł. Rudolfa Acquavivy i Towarzyszy
Św. Celestyna I, papieża
Bł. Rudolfa Acquavivy i Towarzyszy
Imieniny obchodzą:
Cezary, Julia, Natalia
 
 
PRAWA STRONA INTERNETU
wyszukiwarka
 
 
 
 
 
Regulamin prenumeraty czasopisma „Polonia Christiana”

 

I.         Definicje

1.1.    Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1.1    Prenumerata – umowa pomiędzy Nabywcą, a Wydawcą, na podstawie której Wydawca jest zobowiązany do odpłatnego i sukcesywnego dostarczania Nabywcy określonej liczby Tytułów przez oznaczony czas.
1.1.2    Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. RP Nr 16, poz.93, ze zm.) Kodeks Cywilny.
1.1.3    Nabywca – osoba fizyczna, osoba prawna lub inne jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienia na Prenumeratę zgodnie z Regulaminem. 
1.1.4    Regulamin – niniejszy Regulamin prenumeraty czasopisma „Polonia Christiana”. 
1.1.5    Tytuł -  każdy kolejny numer czasopisma „Polonia Christiana”, wydawany przez Wydawcę w okresach wydawniczych o długości dwóch miesięcy. 
1.1.6    Wydawca -    Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie, przy ul. Augustiańskiej 28, wpisana do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000112287.

II.    Postanowienia Ogólne. 

2.1.    Niniejszy Regulamin określa zasady Prenumeraty określonej liczby Tytułów. 


2.2.    Skorzystanie z Prenumeraty przez Nabywcę oznacza wyrażenie przez niego zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.


2.3.    Wydawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Tytułów pod warunkiem, że nie naruszy to praw Nabywcy. 


2.4.    Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Wydawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usługi Prenumeraty do osób, które ukończyły wiek 18 lat.

III.        Zakres i warunki Prenumeraty. 

3.1.    W ramach Prenumeraty oraz przez okres jej trwania Wydawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania co dwa miesiące na wskazany przez Nabywcę w treści zamówienia adres określonej liczby Tytułów począwszy od dnia złożenia zamówienia. 


3.2.    Prenumeratą objęte jest sześć (6) kolejnych Tytułów licząc od Tytułu wybranego przez Nabywcę w formularzu w chwili zamówienia Prenumeraty. Na powyższy okres zawierana jest umowa Prenumeraty. 


3.3.    W celu zawarcia umowy Prenumeraty należy skorzystać z systemu zgłoszeniowego jaki zawarto na stronie internetowej: www.poloniachristiana.pl/prenumerata, prawidłowo wypełnić formularz elektroniczny oraz postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na ww. stronie. 


3.4.    W trakcie składania zamówienia na Prenumeratę – do momentu przesłania formularza zamówienia – osoba zamierzająca zawrzeć z  Wydawcą umowę Prenumeraty posiada możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.


3.5.    Momentem zawarcia umowy Prenumeraty jest otrzymanie przez Nabywcę od Wydawcy wiadomości e-mail, w której treści zostanie potwierdzone przyjęcie przez Wydawcę  złożonego przez Nabywcę zamówienia.


3.6.    Umowa prenumeraty może być zawarta tylko w języku polskim.


3.7.    Warunkiem złożenia zamówienia na Prenumeratę jest:
3.7.1.       prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego niezaadresowanego jaki  jest dostępny pod adresem www.poloniachristiana.pl/prenumerata albo 
3.7.2.       złożenie dyspozycji oraz podanie niezbędnych danych (adres, nazwa/nazwisko, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą NIP i dane niezbędne do wystawienia faktury) drogą telefoniczną na numer wskazany na ww. stronie internetowej.  


3.8.    W trakcie składania zamówienia Nabywca jest zobowiązany do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich. 


3.9.    Przez okres trwania Prenumeraty Tytuły będą dostarczane listem zwykłym na adres wskazany przez Nabywcę. 


3.10.    W ramach Prenumeraty koszty pakowania i przesyłki pocztowej pokrywa Wydawca.


3.11.    Po dokonaniu zamówienia Prenumeraty należy dokonać przedpłaty za cały zamówiony okres Prenumeraty z góry za pośrednictwem serwisu Transferuj.pl lub na konto Nr 64 1680 1062 0000 3000 1623 7177 w Banku Invest Bank w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszej przesyłki. W przypadku nie dokonania wpłaty Prenumerata nie będzie uruchomiona.


3.12.    W zależności od tego kiedy zamówienie na Prenumeratę zostanie zgłoszone, pierwsza przesyłka zostanie dostarczona najpóźniej 14 dni od potwierdzenia zamówienia.

IV.        Reklamacje

4.1.    Reklamacje dotyczące wykonania umowy Prenumeraty Nabywca może składać w formie pisemnej na adres Wydawcy lub przez formularz znajdujący się na stronie www  podając przyczynę reklamacji. 


4.2.    Ewentualne reklamacje dotyczące niezgodności zawartości przesyłki z umową Prenumeraty Nabywca będący konsumentem może złożyć wysyłając pisemne zawiadomienie na adres redakcji: "Polonia Christiana", ul. Augustiańska 28, 31-064 Kraków przed upływem terminu dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z ww. umową, nie później jednak niż przed upływem dwóch lat od wydania Nabywcy zawartości przesyłki. Przy składaniu reklamacji prosimy o załączenie przesyłki. W przypadku niezgodności zawartości przesyłki z umową prenumeraty przesyłka zostanie wymieniona na nową. Podczas rozpatrywania reklamacji stosuje się postanowienia ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz.U. nr 141, poz. 1176 ze zm.). 


4.3.    Wydawca odpowiada wobec Nabywcy, będącego konsumentem za niezgodność zawartości przesyłki z umową prenumeraty w zakresie określonym ww. Ustawą. 


V. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy.


5.1  Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
5.2. Wskazany w pkt V ust. 1 powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło objęcie Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy o świadczenie Usług – od zawarcia Umowy.
5.3. i został umieszczony na stronie internetowej Sklepu.

 

5.4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w następujących przypadkach:
a) umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) umów w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c) umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

VI.    Polityka prywatności. 

5. 1.    Podanie przez Nabywcę w treści formularza elektronicznego albo za pośrednictwem telefonu danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem przez Nabywcę zgody na przetwarzanie przez Wydawcę ww. danych w zakresie i w celu określonym przez niniejszy Regulamin.


5. 2.    Dane osobowe Nabywców po wyrażeniu przez nich zgody w formularzu zamówienia,  wykorzystywane są przez Wydawcę w celu Prenumeraty zamówionych przez nich Tytułów, w szczególności zapewnienia sprawnego jej dostarczania, a także przy realizacji celów statutowych. 


5. 3.    Wydawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Nabywcy organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Nabywcy nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Nabywcy.


5. 4.    Wydawca przetwarza informacje dotyczące Nabywców, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.


5. 5.    Dane Nabywcy będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z wykonywaniem Prenumeraty, a następnie zostaną usunięte. 


5. 6.    Każdy Nabywca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Wydawcy. 

VII.    Postanowienia końcowe. 

6.1.    Wydawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to praw konsumentów w rozumieniu Ustawy Kodeks Cywilny. 

6.2.    Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

6.3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz.U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U . z dnia 31 marca 2000r.). 

6.4.    Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej dostępnej pod adresem: www.poloniachristiana.pl/prenumerata/regulamin. W przypadku zmiany Regulaminu, która dotyczy Nabywców, zostaną oni o niej powiadomieni przez Wydawcę. W takim przypadku Nabywcom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy Prenumeraty w terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia. W przypadku braku wypowiedzenia umowy Prenumeraty w powyższym terminie nowe brzmienie Regulaminu wiąże Nabywców. 

6.5.    Nabywca może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www. poloniachristiana.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Nabywcy istotnych postanowień umowy następuje poprzez zawarcie treści Regulaminu na ww. stronie.


6.6.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2011 r.

Świat

Po konsultacjach z generałami i ekspertami wojskowymi prezydent Donald Trump ogłosił, że osoby transpłciowe nie będą mogły służyć w armii Stanów Zjednoczonych. Bo wojsko musi być skoncentrowane na „zdecydowanym i przytłaczającym zwycięstwie”, a nie terapiach hormonalnych.

 
Polska

Brak zgody na finansowanie organizacji pozarządowych biorących udział w życiu publicznym przez zagraniczne podmioty oraz rozpoczęcie kampanii na rzecz wyjścia Polski z UE – to główne postulaty środowisk narodowych, które protestowały przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie.

 
Polska

Aż 700 z około 10 tys. sędziów pracujących w polskich sądach, w tym zajmujących funkcje kierownicze, wydawało wyroki jeszcze w stanie wojennym – podał „Nasz Dziennik”. To efekt braku dekomunizacji wymiaru sprawiedliwości. 

 
Polska

56-letni mężczyzna wtargnął do biura poselskiego PO w Opolu i groził, że użyje maczety i noża, by pozbawić życia posła Borysa Budkę. Tym razem skończyło się na strachu. Jednak nakręcanie spirali nienawiści w końcu może skończyć się tragicznie. Ta granica już raz została przekroczona w 2010 roku, gdy z rąk szaleńca motywowanego politycznie zginął Marek Rosiak.

 
Świat

26 lipca zakończyła się 71 już edycja Festiwalu Teatralnego w Awinionie. W programie znalazło się 41 spektakli. Pokazano m.in. sztukę RPA i krajów saharyjskich. Festiwal miał około 150 tys. widzów. Problem w tym, że od lat to najważniejsze we Francji, a może i w Europie wydarzenie teatralne wykorzystuje w coraz większym stopniu kulturę do przemycania lewicowych treści ideologicznych i politycznych. Papieski Avignon stał się widownią „teatru zaangażowanego” w marksistowskie „zmienianie świata” i ideologię „postępu”.

 
Świat

Islamska gazeta Rumiyah, będąca tubą propagandową tzw. Państwa Islamskiego, nawołuje do wojny cywilnej, poprzez rozczłonkowanie, rozrzucenie sił dżihadystów, krwawe ataki i wyczerpanie psychologiczne europejskich społeczeństw.

 
Polska

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej dał Polsce miesiąc na rozwiązanie kryzysu wokół sądownictwa. Zagroził, że jeśli władza odwoła sędziów Sądu Najwyższego lub przeniesie ich w stan spoczynku, wdrożony zostanie 7 artykuł unijnego traktatu. Przewiduje on sankcje przeciwko krajom członkowskim.

 
Świat

Najprawdopodobniej zapadła decyzja w sprawie skargi złożonej przez Słowację i Węgry, która dotyczyła rozdziału uchodźców przebywających we Włoszech i Grecji zgodnie z wytycznymi unijnych ministrów z września 2015 roku. Rzecznik Trybunału UE ogłosił, że nie ma podstaw do uznania tej decyzji za nieważną a rozdział uchodźców pomiędzy kraje Wspólnoty jest legalny.

 
Świat

Z pieniędzy ze sprzedaży majątku zamordowanych Żydów wypłacano żołnierzom Wehrmachtu żołd i utrzymywano niskie podatki w Niemczech. Wszyscy Niemcy wzbogacili się na Holokauście – mówi w rozmowie z „Historia Do Rzeczy” niemiecki historyk i znawca tematyki nazizmu Götz Aly.

 
Świat

Prezydent Republiki Francuskiej, Emmanuel Macron a także premier Édouard Philippe wzięli udział we Mszy św. w rocznicę śmierci ks. Jacquesa Hamel’a zamordowanego przed rokiem przez fundamentalistów muzułmańskich w Saint-Étienne-du-Rouvray w Normandii. Ordynariusz Rouen, abp Dominique Lebrun zaznaczył, że nie zatriumfowała wrogość, i nie odniesie triumfu.

 
 
...

Copyright 2017 by
INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Fundacji Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres [email protected] Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.