DZISIAJ JEST
CZWARTEK 23 LUTY
Św. Polikarpa, biskupa
Bł. Wincentego Frelichowskiego
Bł. Izabeli, królewny
Św. Polikarpa, biskupa
Bł. Wincentego Frelichowskiego
Bł. Izabeli, królewny
Imieniny obchodzą:
Polikarp, Romana, Damian
 
 
PRAWA STRONA INTERNETU
wyszukiwarka
 
 
 
 
 
Regulamin prenumeraty czasopisma „Polonia Christiana”

 

I.         Definicje

1.1.    Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1.1    Prenumerata – umowa pomiędzy Nabywcą, a Wydawcą, na podstawie której Wydawca jest zobowiązany do odpłatnego i sukcesywnego dostarczania Nabywcy określonej liczby Tytułów przez oznaczony czas.
1.1.2    Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. RP Nr 16, poz.93, ze zm.) Kodeks Cywilny.
1.1.3    Nabywca – osoba fizyczna, osoba prawna lub inne jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienia na Prenumeratę zgodnie z Regulaminem. 
1.1.4    Regulamin – niniejszy Regulamin prenumeraty czasopisma „Polonia Christiana”. 
1.1.5    Tytuł -  każdy kolejny numer czasopisma „Polonia Christiana”, wydawany przez Wydawcę w okresach wydawniczych o długości dwóch miesięcy. 
1.1.6    Wydawca -    Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie, przy ul. Augustiańskiej 28, wpisana do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000112287.

II.    Postanowienia Ogólne. 

2.1.    Niniejszy Regulamin określa zasady Prenumeraty określonej liczby Tytułów. 


2.2.    Skorzystanie z Prenumeraty przez Nabywcę oznacza wyrażenie przez niego zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.


2.3.    Wydawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Tytułów pod warunkiem, że nie naruszy to praw Nabywcy. 


2.4.    Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Wydawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usługi Prenumeraty do osób, które ukończyły wiek 18 lat.

III.        Zakres i warunki Prenumeraty. 

3.1.    W ramach Prenumeraty oraz przez okres jej trwania Wydawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania co dwa miesiące na wskazany przez Nabywcę w treści zamówienia adres określonej liczby Tytułów począwszy od dnia złożenia zamówienia. 


3.2.    Prenumeratą objęte jest sześć (6) kolejnych Tytułów licząc od Tytułu wybranego przez Nabywcę w formularzu w chwili zamówienia Prenumeraty. Na powyższy okres zawierana jest umowa Prenumeraty. 


3.3.    W celu zawarcia umowy Prenumeraty należy skorzystać z systemu zgłoszeniowego jaki zawarto na stronie internetowej: www.poloniachristiana.pl/prenumerata, prawidłowo wypełnić formularz elektroniczny oraz postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na ww. stronie. 


3.4.    W trakcie składania zamówienia na Prenumeratę – do momentu przesłania formularza zamówienia – osoba zamierzająca zawrzeć z  Wydawcą umowę Prenumeraty posiada możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.


3.5.    Momentem zawarcia umowy Prenumeraty jest otrzymanie przez Nabywcę od Wydawcy wiadomości e-mail, w której treści zostanie potwierdzone przyjęcie przez Wydawcę  złożonego przez Nabywcę zamówienia.


3.6.    Umowa prenumeraty może być zawarta tylko w języku polskim.


3.7.    Warunkiem złożenia zamówienia na Prenumeratę jest:
3.7.1.       prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego niezaadresowanego jaki  jest dostępny pod adresem www.poloniachristiana.pl/prenumerata albo 
3.7.2.       złożenie dyspozycji oraz podanie niezbędnych danych (adres, nazwa/nazwisko, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą NIP i dane niezbędne do wystawienia faktury) drogą telefoniczną na numer wskazany na ww. stronie internetowej.  


3.8.    W trakcie składania zamówienia Nabywca jest zobowiązany do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich. 


3.9.    Przez okres trwania Prenumeraty Tytuły będą dostarczane listem zwykłym na adres wskazany przez Nabywcę. 


3.10.    W ramach Prenumeraty koszty pakowania i przesyłki pocztowej pokrywa Wydawca.


3.11.    Po dokonaniu zamówienia Prenumeraty należy dokonać przedpłaty za cały zamówiony okres Prenumeraty z góry za pośrednictwem serwisu Transferuj.pl lub na konto Nr 64 1680 1062 0000 3000 1623 7177 w Banku Invest Bank w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszej przesyłki. W przypadku nie dokonania wpłaty Prenumerata nie będzie uruchomiona.


3.12.    W zależności od tego kiedy zamówienie na Prenumeratę zostanie zgłoszone, pierwsza przesyłka zostanie dostarczona najpóźniej 14 dni od potwierdzenia zamówienia.

IV.        Reklamacje

4.1.    Reklamacje dotyczące wykonania umowy Prenumeraty Nabywca może składać w formie pisemnej na adres Wydawcy lub przez formularz znajdujący się na stronie www  podając przyczynę reklamacji. 


4.2.    Ewentualne reklamacje dotyczące niezgodności zawartości przesyłki z umową Prenumeraty Nabywca będący konsumentem może złożyć wysyłając pisemne zawiadomienie na adres redakcji: "Polonia Christiana", ul. Augustiańska 28, 31-064 Kraków przed upływem terminu dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z ww. umową, nie później jednak niż przed upływem dwóch lat od wydania Nabywcy zawartości przesyłki. Przy składaniu reklamacji prosimy o załączenie przesyłki. W przypadku niezgodności zawartości przesyłki z umową prenumeraty przesyłka zostanie wymieniona na nową. Podczas rozpatrywania reklamacji stosuje się postanowienia ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz.U. nr 141, poz. 1176 ze zm.). 


4.3.    Wydawca odpowiada wobec Nabywcy, będącego konsumentem za niezgodność zawartości przesyłki z umową prenumeraty w zakresie określonym ww. Ustawą. 


V. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy.


5.1  Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
5.2. Wskazany w pkt V ust. 1 powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło objęcie Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy o świadczenie Usług – od zawarcia Umowy.
5.3. i został umieszczony na stronie internetowej Sklepu.

 

5.4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w następujących przypadkach:
a) umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) umów w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c) umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

VI.    Polityka prywatności. 

5. 1.    Podanie przez Nabywcę w treści formularza elektronicznego albo za pośrednictwem telefonu danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem przez Nabywcę zgody na przetwarzanie przez Wydawcę ww. danych w zakresie i w celu określonym przez niniejszy Regulamin.


5. 2.    Dane osobowe Nabywców po wyrażeniu przez nich zgody w formularzu zamówienia,  wykorzystywane są przez Wydawcę w celu Prenumeraty zamówionych przez nich Tytułów, w szczególności zapewnienia sprawnego jej dostarczania, a także przy realizacji celów statutowych. 


5. 3.    Wydawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Nabywcy organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Nabywcy nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Nabywcy.


5. 4.    Wydawca przetwarza informacje dotyczące Nabywców, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.


5. 5.    Dane Nabywcy będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z wykonywaniem Prenumeraty, a następnie zostaną usunięte. 


5. 6.    Każdy Nabywca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Wydawcy. 

VII.    Postanowienia końcowe. 

6.1.    Wydawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to praw konsumentów w rozumieniu Ustawy Kodeks Cywilny. 

6.2.    Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

6.3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz.U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U . z dnia 31 marca 2000r.). 

6.4.    Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej dostępnej pod adresem: www.poloniachristiana.pl/prenumerata/regulamin. W przypadku zmiany Regulaminu, która dotyczy Nabywców, zostaną oni o niej powiadomieni przez Wydawcę. W takim przypadku Nabywcom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy Prenumeraty w terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia. W przypadku braku wypowiedzenia umowy Prenumeraty w powyższym terminie nowe brzmienie Regulaminu wiąże Nabywców. 

6.5.    Nabywca może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www. poloniachristiana.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Nabywcy istotnych postanowień umowy następuje poprzez zawarcie treści Regulaminu na ww. stronie.


6.6.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2011 r.

Polska

Rząd ma kolejny pomysł na poprawę ściągalności opłaty audiowizualnej za media publiczne, czyli popularnego abonamentu RTV. Informacje o zarejestrowaniu odbiornika telewizyjnego mieliby dostarczać operatorzy sieci kablowych. Jak się okazuje, nie za darmo, bo państwo gotowe jest im za to zapłacić.

 
Polska

Szef TVP Kultura Mateusz Matyszkowicz podziękował za współpracę Katarzynie Kuszyńskiej. Redaktor i wydawca straciła pracę po emisji zapowiedzi pełnego bluźnierstw i obsceniczności spektaklu „Klątwa” Olivera Frljicia.

 
Świat

Zaprzestanie finansowania przez Stany Zjednoczone organizacji pozarządowych promujących aborcję wywołało falę ofensywnych działań „postępowego Zachodu”. Inicjatywa pod przywództwem Holandii, której celem jest utworzenie specjalnego funduszu mającego zebrać środki na pokrycie „amerykańskiej luki” w wysokości 600 mln dolarów, przyciąga coraz więcej państw. 

 
Polska

Gdańscy radni podnieśli ręce za dofinansowaniem kwotą 4 mln zł zabiegów in vitro z budżetu miasta. Także dla nieformalnych par. „Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska”, który będzie obowiązywał do 2020 roku został zatwierdzony głosami Platformy Obywatelskiej.

 
Polska

Nad częścią Europy wykryto w zeszłym miesiącu cząstki radioaktywnego jodu. W Polsce poziom cząstek izotopy jodu-131 był najwyższy, niekiedy przekraczając nawet 10 razy poziom tego pierwiastka w innych krajach. Może to być efekt testowania broni jądrowej na Morzu Barentsa, albo wynik jakiegoś wycieku z elektrowni atomowej lub fabryki farmaceutycznej. Amerykanie już wysłali do Wielkiej Brytanii specjalny samolot, który może mierzyć poziom promieniowania w powietrzu na swoim pokładzie. 

 
Polska

Krucjata Młodych zaprasza na publiczny Różaniec będący zadośćuczynieniem za grzech bluźnierstwa. Przyjdź we czwartek 23 lutego o godz. 18:00 pod Teatr Powszechny w Warszawie (Aleja Zamoyskiego 20), aby dołączyć do modlitwy.

 

Tylko w 2015 roku do Polski przyjechało około miliona Ukraińców. Połowa z nich nigdy wcześniej do nas nie zawitała. Część badaczy polskiego rynku pracy twierdzi, że w Polsce może już pracować prawie 6 milionów Ukraińców. Co roku do naszego kraju przyjeżdżają kolejni. To szansa na załatanie „dziury” na rynku pracy, czy może potencjalne zagrożenie?

 
Świat

Podczas środowych kwalifikacji na MŚ w Lahti miał miejsce osobliwy pokaz nieporadności w wykonaniu narciarza z Wenezueli. Jego start przyćmił rywalizację innych zawodników podczas eliminacji do dalszych biegów dystansowych.

 
Polska

Warszawski Ratusz nie planuje odebrania dofinansowania Teatrowi Powszechnemu ani odwołania jego dyrektora. „Instytucje kultury mają zapewnioną autonomię” – stwierdził rzecznik prasowy Urzędu m.st. Warszawy Bartosz Milczarczyk.

 
Polska

Kustosz sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie ks. Jan Kabziński apeluje do prezydent Warszawy o stanowczą reakcję w sprawie spektaklu „Klątwa” zrealizowanego na scenie Teatru Powszechnego w Warszawie. W sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, podczas Mszy św. pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza, odbyły się we wtorek wieczorem modlitwy wynagradzające za bluźnierstwo.

 
 
...

Copyright 2017 by
INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI

Żaden utwór zamieszczony w Portalu pch24.pl (www.pch24.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (Wydawca). Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Wydawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres kontakt@pch24.pl. Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (PCh24.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Zgoda nie obejmuje ilustracji do tekstów. Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.